MIFID II Nationaal Regime

Op 1 maart 2019 is de Wijzigingsregeling Nationaal regime MiFID II in de Staatscourant gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van het in de Vrijstellingsregeling Wft opgenomen Nationaal regime naar aanleiding van MiFID II. In dit kennisdossier vind je (bijna) alle informatie om aan de Nationaal regime regels te voldoen.

Wat is het Nationaal regime?

Het Nationaal regime is een vrijstelling van een deel van de MiFID II eisen voor personen die beperkt beleggingsdiensten verlenen. Deze vrijstelling is neergelegd in artikel 11 van de Vrijstellingsregeling Wft.

Op wie is het Nationaal regime van toepassing?

Het Nationaal regime is van toepassing op financiële dienstverleners die op grond van een vergunning of ontheffing mogen adviseren over levensverzekeringen of hypothecair krediet*.

Stappenplan MiFID II Nationaal Regime

Stap 1: bepaal of jouw dienstverlening onder het Nationaal Regime valt

A) Welke diensten vallen onder het Nationaal regime?

De volgende (beleggings)diensten vallen onder het Nationaal regime:

  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) ontvangen en doorgeven van orders van klanten met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe);
  • het (al dan niet in het kader van de advisering over levensverzekeringen of hypothecair krediet) adviseren met betrekking tot beleggingsfondsen (letterlijk: rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of een icbe.

Let op: Zolang je de klant in algemene zin adviseert om een deel van zijn vermogen onder te brengen bij beleggingsfondsen wordt dit niet gekwalificeerd als advies in de zin van de Wft. Ook zonder inschrijving in het Nationaal regime mag je de klant dus adviseren om te beleggen. Voor het vervolg van adviestraject, waarbij geadviseerd wordt over een specifiek fonds, moet de klant dan wel doorverwijzen naar een adviseur met inschrijving het Nationaal regime of een vermogensbeheerder.

Voorbeelden

Wel Nationaal regime:

  • Je adviseert in rechten van deelneming in een beleggingsinstelling of icbe bijvoorbeeld in het kader van een beleggingsrecht eigen woning, een pensioenopbouwproduct of hypothecair krediet (hypotheek gecombineerd met een effectenportefeuille). Adviseren in beleggingsfondsen, ongeacht of dit een los deelnemingsrecht, een beleggingsrekening of een bankspaarproduct betreft, valt onder het Nationaal regime van MiFID II.

Niet Nationaal regime & Niet MiFID II:

  • Je adviseert met betrekking tot een verzekering met een beleggingscomponent of beleggingshypotheek. Dit kwalificeert als het adviseren over verzekeringsproducten en niet als het verlenen van een beleggingsdienst. Zodra het een beleggingsproduct in een verzekeringsvorm betreft is MiFID II, en dus ook het Nationaal regime, niet van toepassing. Deze diensten vallen onder je vermogen- of hypotheekvergunning. De verzekeraar belegt het geld van de klant.

Niet Nationaal regime & Wel MiFID II:

  • Je adviseert met betrekking tot (individuele) aandelen, opties, obligaties, etc. Voor het adviseren in deze financiële instrumenten is een volledige MiFID II vergunning vereist.
B) Aan welke voorwaarden moeten (beleggings)diensten voldoen

De voorwaarden voor vrijstelling van een deel van de MiFID II eisen zijn:

  • Je mag uitsluitend in Nederland orders ontvangen en doorgeven en/of adviseren met betrekking tot beleggingsinstellingen of icbe’s.
  • Je mag geen gelden of effecten van klanten aanhouden.
  • Je mag uitsluitend in Nederland orders doorgeven aan beleggingsinstellingen of icbe’s die in Nederland rechten van deelneming mogen aanbieden en aan banken en beleggingsondernemingen die in Nederland beleggingsdiensten mogen verlenen.
    Check de registers van de AFM om te controleren of de betreffende onderneming een vergunning heeft. Komt de onderneming niet voor in de registers? Check dan bij de onderneming zelf of zij is vrijgesteld en waarom. Leg dit vast.

Bron: artikel 11 Vrijstellingsregeling Wft

Stap 2: voldoe aan alle organisatorische en gedragseisen

In onderstaand overzicht vind je de belangrijkste organisatorische en gedragseisen die van toepassing zijn voor beleggingsdiensten die vallen onder het Nationaal Regime. Sommige eisen gelden identiek voor overige Wft-dienstverlening, andere eisen zijn nader ingevuld of uitgebreid voor het vorige of het nieuwe Nationaal Regime. Dit is aangegeven met een "!" in de betreffende kolom. Bij veel nieuwe bepalingen hebben we modellen ontwikkeld om efficiënt aan de nieuwe regels te voldoen. 

Onderwerp

Nieuw

Wft

NR oud

NR nieuw

Tools

1. Bedrijfsvoering  - ga naar toelichting per stap  

 

 

 

 

1.1 Wft vergunning registratie NR

Ongewijzigd

 

 

1.2 Beroepsaansprakelijk- heidsverzekering beleggingsdiensten

Ongewijzigd

 

 

1.3 Klachtenprocedure & Kifid

Ongewijzigd

richtlijn Kifid interne klachtenprocedure

1.4 Aansturing organisatie

Ongewijzigd

 

1.5 Beheerste en integere bedrijfsvoering

Ongewijzigd

 

1.6 Belangenconflict

Nieuw

 

 

!

model beleid belangenconflict

1.7 Product governance / productdistributiesproces

Nieuw

 

 

!

model inrichting distributie proces

SWO-addendum

1.8 Vastleggen communicatie orders

Nieuw

 

 

!

 

1.9 Uitbesteding

Ongewijzigd

 

2. Vakbekwaamheid - ga naar toelichting per stap

 

 

 

 

 

2.1 Alle medewerkers met klantcontact Permanent Actueel

Ongewijzigd

 

2.2 Alle adviseurs in bezit Wft Diploma Adviseur Vermogen

Ongewijzigd

 

3. Beleggingsdiensten - ga naar toelichting per stap

 

 

 

 

 

3.1 Aanleggen cliëntdossier

Uitgebreid: moet rechten, plichten en overige voorwaarden bevatten

!

 

3.2 Bewaarplicht

Gewijzigd: tenminste 5 jaar

!

 

3.3 Cliëntenovereenkomst

Ongewijzigd

model cliënten- overeenkomst

3.4 Ken uw cliënt / Geschiktheidstoets (advies)

NR is specifieker + Uitgebreid: verstrekken geschiktheidsrapport

!

!

model geschiktheids- rapport

3.6 Kennis & ervaringstoets / Passendheidstoets (execution only)

NR is specifieker, ongewijzigd

!

!

 

3.7 Reclame en andere informatieverstrekking

Uitgebreid: maar alleen relevant voor opstellers reclame, brochures en andere generieke productinformatie

 !

 

3.8 Informatieverstrekking bij verlenen beleggingsdienst

Uitgebreid: informatie onafhankelijk of afhankelijk advies + brede of beperkte analyse

!

model diensten-wijzer

model kenmerken en risico's

 

3.9 Beloning / provisieverbod beleggingsondernemingen

Ongewijzigd

 

 

3.10 Kostentransparantie

Gewijzigd: kostentransparantie op geaggregeerd niveau

 

!

 

3.11 Cold calling / colportage

Ongewijzigd

 

 

Let op! Besluit je te stoppen met dienstverlening die onder het Nationaal regime valt, dan kun je je registratie Nationaal regime bij de AFM beëindigen. Lees meer.


In dit kennisdossier zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen, die we waar mogelijk ook in een model hebben gegoten. Is het Nationaal Regime de kern van je dienstverlening of twijfel je over bepaalde zaken? Win dan juridisch advies in.

Meer informatie over het Nationaal regime is te vinden op de website van de AFM, o.a. in de Veelgestelde vragen over Nationaal regime.

 

*) Nationaal regime is ook van toepassing op beleggingsondernemingen die zich beperken tot het adviseren in rechten van deelneming in beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s). Deze categorie laten wij verder buiten beschouwing.