Lees hier ons meest recente nieuws

Adfiz nieuws

Met Open Insurance wordt het delen van informatie binnen de verzekeringssector gestimuleerd door meer digitale en open relaties te creëren tussen financiële dienstverleners en hun klanten. Europa wil hiermee via wetgeving enerzijds zorgen voor nieuwe en innovatieve dienstverlening en anderzijds de waarborgen creëren dat dit op een veilige en gestructureerde wijze gebeurt. Het systeem van data dele ...
29 februari 2024
Jabes Verzekeringen uit Harderwijk heeft een aanvraag voor het lidmaatschap ingediend. Als er geen bezwaar uit de ledenkring komt wordt dit kantoor binnenkort definitief als lid ingeschreven.
29 februari 2024
Zoals we vorige week al aankondigden organiseren we op 7 maart om 9.00 uur een webinar over collectieve waardeoverdracht. Centraal in dit webinar staat een modelbrief die we samen met het Verbond hebben opgesteld om zo collectieve waardeoverdrachten te standaardiseren. Hiermee wordt het proces ook efficiënter gemaakt.
28 februari 2024
De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland stijgen nog jaarlijks. De begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat uit van bruto zorguitgaven van meer dan 100 miljard euro in 2024. En door vergrijzing, stijgende zorguitgaven en nieuwe technieken zullen de zorguitgaven naar verwachting blijven stijgen in de komende jaren.
28 februari 2024
Het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het rapport Verkort hypotheekadvies voor verduurzaming gepubliceerd. Voor dit rapport heeft KPMG, in opdracht van het ministerie, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het hypotheekadvies voor verduurzaming te verkorten. In het rapport wordt het hypotheekadvies schematisch in beeld gebracht en wordt ook aangegeven welke processt ...
27 februari 2024
Met de op Kifid Kennis gepubliceerde praktijkvoorbeelden geeft het klachteninstituut geïnteresseerden inzicht en achtergrond bij regelmatig voorkomende klachten. De voorbeelden laten zien hoe Kifid tegen een bepaald onderwerp aankijkt en wat de consument kan verwachten als deze daar een klacht over indient. Hoewel de voorbeelden geschreven zijn op consumenten, geeft het een goed beeld van hoe het ...
27 februari 2024
Op 19 juni 2024 organiseert Werken aan ons pensioen voor de tweede keer een congres voor alle betrokkenen bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het congres is een gezamenlijk initiatief van VNO-NCW, MKB-NL, LTO, FNV, CNV, de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, de Stichting van de Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Adfiz.
26 februari 2024
Op dinsdag 19 maart organiseert VVP in het AFAS theater in Leusden het event Pensioen & Vermogen. Tijdens dit event wordt uitgebreid ingegaan op de toegevoegde waarde van de adviseur tijdens de overgangsfase. Naast een plenair deel worden door de kennispartners van het event ook diverse praktijksessies georganiseerd. Als Adfiz-lid kun je met korting naar dit event, je betaalt dan €75,- in plaats v ...
26 februari 2024
Na eerder enkele malen te zijn uitgesteld staat voor volgende week dinsdag de behandeling van het Wetsvoorstel Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie in de Eerste Kamer gepland.
22 februari 2024
In het voorjaar van 2023 is er meer bekend geworden over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In een ledenbericht hebben we de hoofdlijnen van de verplichte AOV beschreven. RADI AOV heeft een kennisdocument gemaakt waarin de beschikbare informatie helder beschreven staat. Maar het wachten is nog steeds op het wetsvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgele ...
21 februari 2024