Duurzame Ontwikkeling

Financieel adviseurs versterken duurzame ontwikkeling

  Download >> Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling

 

 


  Download >> Adfiz Work Programme Sustainable Development (EN)

 

 

 

In 2022 hebben we samen met de HAN University of Applied Science onderzoek gedaan naar de potentie van duurzaam financieel advies. Daaruit blijkt dat financieel adviseurs duurzaam financieel advies belangrijk vinden omdat zij bij willen dragen aan een verduurzamende wereld. In meer dan de helft van de klantgesprekken komt het onderwerp al aan bod.

Enkele kerncijfers:

Belangrijkste motivatie

 • 49% vindt het zelf belangrijk (intrinsiek)
 • 24% vindt het belangrijk omdat klanten het belangrijk vinden (bedrijfseconomisch)
 • 8% vindt het belangrijk omdat de wetgever het eist (politiek)

Klantgesprekken

 • Duurzame ontwikkeling komt aan bod in 60% van particuliere en 50% van zakelijke adviesgesprekken
 • 82% ziet pro-actieve rol voor adviseur om te adviseren over duurzame ontwikkeling

Om de kracht van duurzaam financieel advies te versterken kan de branchevereniging een bijdrage leveren door:

 • hulpmiddelen te ontwikkelen (50%)
 • te inspireren (49%)
 • opleidingen aan te bieden (40%)
 • te lobbyen voor betere instrumenten vanuit de overheid (32%)

Met deze uitkomsten is de commissie Duurzame Ontwikkeling in 2022 aan de slag gegaan om het Adfiz Werkprogramma Duurzame Ontwikkeling vorm te geven. Meer informatie over dit werkprogramma vind je in dit kennisportaal. Net als alle hulp en tools die al ontwikkeld zijn en in het kader van het werkprogramma nog ontwikkeld worden.

Infographic Adfiz Werkprogramma, januari 2023
Bronnen: PA Consulting, Intermediair, CBS, KvK, AFM, Deloitte, HAN , VEH

 

Duurzaam financieel advies maakt een groot verschil

Er wordt veel onderzoek gedaan naar het belang en de impact van duurzaam financieel advies (Advies in Cijfers 2022-2023, pagina’s 35, 36, 37, 42, 43, 44). Duidelijk is dat je als financieel adviseur een grote bijdrage kunt leveren aan duurzame ontwikkeling door het onderdeel te maken van bijvoorbeeld vermogensadvies, woonadvies, MKB-advies en financiële fitheid en door duurzame financiële producten expliciet in je advies te betrekken (zie infographic).

Jouw impact op duurzame ontwikkeling neemt toe met de rol en verantwoordelijkheid van waaruit je het oppakt: als privé persoon, als ondernemer met een eigen advieskantoor, als adviseur met een grote groep particuliere en zakelijke klanten.

Je impact neemt toe met het bereik van je acties

 

Adviseur vertolkt verschillende rollen richting klant

Adviseurs vertolken verschillende rollen richting hun klanten als het gaat om duurzaam advies. Jezelf bewust zijn van die rollen helpt om met een specifieke klant op de juiste manier over verduurzaming in gesprek te zijn.

Bewustwording
Veel klanten zijn zich niet volledig bewust van de mogelijkheden van verduurzaming. Alle kennis over duurzame ontwikkeling is relatief nieuw en snel in ontwikkeling. Bovendien is het een ontzettend breed terrein waarin klanten zich kunnen verliezen, waardoor ze uiteindelijk niks doen. Of de verkeerde prioriteiten stellen.

Het helpen kiezen en focussen, het delen van kennis en ervaringen en het verwijzen naar betrouwbare informatiebronnen kan een klant al enorm op weg helpen en in beweging brengen.

Mogelijk maken
Om vaker de fiets pakken, een gezonde kantine in te richten of een duurzaam inkoopbeleid te voeren is je hulp niet nodig. Maar klanten komen ook voor verduurzamingskeuzes waarbij financiering of verzekering noodzakelijk is om de verduurzaming (verantwoord) mogelijk te maken. Hieraan bijdragen is de meest natuurlijke rol van de adviseur in het verduurzamingsdomein.

Toch komen hier ook nieuwe uitdagingen bij kijken. Ben je voldoende op de hoogte van subsidies en andere regelingen als onderdeel van de financiering? Heb je voldoende risico-kennis over ‘nieuwe’ ontwikkelingen als zonnepanelen, laadpalen, grote batterijen, waterstof, houtbouw, recycling?

Risicobeheersing
De natuurlijke rol van risico-adviseur wordt ook op een andere manier opgerekt door de verduurzamingstransitie. Want ook als een bedrijfsmatige klant nog niet actief is met verduurzamen, is zijn omgeving dat wel. En dat brengt ook risico’s met zich mee.

Niet investeren in duurzaamheid kan een bedrijf op termijn geld kosten, en dat is een (continuïteits-)risico wat past in je risicogesprek met de ondernemer. Als risico van niets doen worden vaak genoemd hogere operationele kosten (denk aan energie-efficiëntie en aan kostenverhogende (fiscale) maatregelen), problemen met overheid en wetgeving, verlies van klanten, lastiger financiering en minder aantrekkingskracht op personeel.

Stimuleren
Wil je zelf het initiatief nemen en klanten stimuleren, benut dan de vele financiële producten die hier een heel natuurlijk startpunt voor het gesprek bieden. Het hypotheekgesprek als aanleiding om over woningverduurzaming te beginnen is daarin al een groot succes gebleken.

Op vergelijkbare manier kan de inkomensportefeuille aanleiding zijn voor gesprekken over vitaliteit. En de pensioentransitie kan aangegrepen worden om in bredere zin over financiële fitheid te spreken. Of preventieve maatregelen uit verzekeringsoogpunt als haakje om ook duurzame aanpassingen aan te kaarten.

Duurzame producten
Ook in je advies over producten kun je duurzaamheid steeds beter een plaats geven. Bij beleggingen is dit sinds de SFDR zelfs al verplicht. Daarnaast slagen organisaties als de eerlijke geldwijzer er steeds beter in om in kaart te brengen hoe duurzaam banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn.

Advies over collectieve ziektekostenverzekeringen staat al jaren in het teken van zorginhoudelijke afspraken, waarvan een groot deel gaat over preventie om mensen gezonder en fitter te laten werken en leven. En bij schadeproducten neemt de trend naar duurzaam schadeherstel snel toe.

Doorverwijzen
En uiteindelijk spelen er natuurlijk tal van vragen over verduurzamen waar je als financieel adviseur het antwoord niet op hebt. Op dat moment kunnen doorverwijzen naar betrouwbare partners in je bedieningsnetwerk is dan voor een klant van grote waarde, zoals bijvoorbeeld naar energie-adviseurs, duurzaamheidsadviseurs, installateurs, budgetcoaches of leefstijl/vitaliteitscoaches.

 

Adfiz werkprogramma

De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft in 2022 een werkprogramma vormgegeven dat jou ondersteunt bij de verduurzaming van je onderneming en je advies. Daarbij kiezen we actief voor duurzame samenwerking met partners, zowel binnen als buiten de vereniging, en zowel binnen als buiten de bedrijfsketen. Inhoudelijk leggen we de focus op vier thema’s:

 1. Energietransitie
 2. Circulair ondernemen
 3. (Financieel) Fit
 4. Financiële inclusie

Met het werkprogramma dragen we bij aan 9 van de 17 sustainable development goals (SDG’s).

In dit kennisportaal vind je per thema informatie over wat we binnen het thema willen bereiken en wat Adfiz doet om dit mogelijk of makkelijker te maken.

 • We willen de bewustwording vergroten van de bijdrage die financieel adviseurs kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling.
 • We bieden handelingsperspectief en inspiratie door kennis te delen, partijen samen te brengen, in onze communicatie aandacht te besteden aan duurzame ontwikkeling en door praktische instrumenten aan te bieden.
 • Met onze partners willen we werken aan de verzekerbaarheid en betaalbaarheid van duurzame ontwikkeling.

Los van de de vier geselecteerde thema’s kun je als adviseur verschil maken door de duurzaamheidswens van klanten mee te nemen in de productkeuze (beleggingen, verzekeringen etc.). Dit vereist inzicht in welke financiële producten en aanbieders meer of minder duurzaam zijn.

Adfiz Werkprogramma: naar duurzaam advies en duurzame financiële producten

 

Thema 1: energietransitie

De energietransitie is een speerpunt in de klimaatakkoorden en heeft een hoge urgentie. Veel consumenten en ondernemers zijn hier al langer mee bezig, de energiecrisis heeft de prioriteit verder verhoogd. Als ondernemer draag je bij aan de energietransitie door je eigen onderneming te verduurzamen, als adviseur help je particuliere en zakelijke klanten om duurzame keuzes te maken. De verzekerbaarheid en betaalbaarheid van deze transitie verdient bijzondere aandacht.

 

Activiteiten

Bewustwording: inspireren en faciliteren om eigen kantoor te verduurzamen. Onderzoek, kennis delen en intervisie mogelijk maken. Ervaring met eigen verduurzaming helpt gesprek met klanten.
Hulpmiddelen: gespreksinstrumenten ontwikkelen met handvatten om met klanten in gesprek te gaan over noodzaak, kansen en mogelijkheden van de energietransitie.
Betaalbaarheid en verzekerbaarheid: samenwerken met overheid, toezichthouders, geldverstrekkers en verzekeraars aan betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de energietransitie.

 

Dit thema kwam ook aan bod tijdens het webinar (kijk hier vanaf minuut 09:35).

 

Thema 2: circulair ondernemen

Circulair ondernemen gaat om het het reduceren, hergebruiken en recyclen van grondstoffen, producten, onderdelen en arbeid. Dit vereist innovatie, wat leidt tot nieuwe ontwerpen, technieken, afhankelijkheden en aansprakelijkheden. Dat vraagt om een nieuwe blik op en kennisontwikkeling over risico’s. Ook omdat het aannemelijk is dat er komende jaren meer wettelijke regelingen komen om circulair ondernemen te stimuleren. Als adviseur ben je een belangrijke spil in dit proces van kennisontwikkeling.

 

Activiteiten

Bewustwording: verkennen van de risico-uitdagingen van circulair ondernemerschap en bijdragen aan de kennisontwikkeling.
Hulpmiddelen: gespreksinstrumenten ontwikkelen met handvatten om met klanten in gesprek te gaan over noodzaak, kansen en mogelijkheden van circulair ondernemen.

Betaalbaarheid en verzekerbaarheid: samenwerken met overheid, toezichthouders, geldverstrekkers en verzekeraars aan betaalbaarheid en verzekerbaarheid van de circulair ondernemen.

 

Dit thema kwam ook aan bod tijdens het webinar (kijk hier vanaf minuut 22:05)

 

Thema 3: (Financieel) fit

Financiële fitheid en fysieke en mentale gezondheid hangen nauw samen. Vanuit werkgevers-perspectief betekent dit dat werknemers met financiële problemen minder gelukkig en minder productief zijn en hogere verzuimkosten hebben. Voor particulieren kan financieel advies financiële rust bieden en de mentale en fysieke gezondheid verbeteren. In bredere zin kun je met werkgevers het gesprek aangaan over vitaliteitsbeleid in het kader van de duurzame inzetbaarheid van hun werknemers (verzuim, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten).

Activiteiten

 

Bewustwording: inspireren en faciliteren vitaliteitsbeleid en financiële fitheid voor eigen kantoor. Onderzoek en kennis delen via website en opleidingen. Ervaring met eigen beleid helpt gesprek met klanten. Voor bewustwording bij werkgevers aansluiten bij bestaande communicatie over (financiële) fitheid.

Hulpmiddelen: Landschap in kaart brengen bestaande instrumenten en loketten. Ontbrekende gespreksinstrumenten ontwikkelen met handvatten om met klanten in gesprek te gaan over (financiële) fitheid. Samenwerken met diverse bestaande initiatieven.

Betaalbaarheid en verzekerbaarheid: samenwerken met overheid, toezichthouders, werkgeversorganisaties en verzekeraars aan betaalbaarheid van financiële fitheidsbeleid en vitaliteitsbeleid.

 

Dit thema kwam ook aan bod tijdens het webinar (kijk hier vanaf minuut 30:34)

 

Thema 4: Financiële inclusie

Veel mensen die baat zouden hebben bij financieel advies maken daar geen gebruik van. Kosten en een beperkt besef van de toegevoegde waarde van financieel advies kunnen een drempel vormen. Gebrek aan financiële zelfkennis is een andere drempel: zelfoverschatting of juist een gebrek aan zelfvertrouwen, niet weten wie te vertrouwen of waar goed advies te kunnen krijgen en denken dat de eigen financiële situatie niet geschikt is voor financieel advies. Ook schaamte kan in de weg staan om advies aan te vragen. Specifieke doelgroepen ervaren extra drempels die verlaagd kunnen worden.

Activiteiten

Bewustwording: Stimuleren begrip van meervoudige waarde van financieel advies bij consumenten en stakeholders. Blijven samenwerken met bestaande initiatieven om financiële geletterdheid te verbeteren zodat adviesbehoefte en waarde van advies beter doorzien worden.

Hulpmiddelen: Handvatten aanreiken aan financieel adviseurs voor diversificatie van klantcommunicatie, advies en productontwikkeling, passen bij doelgroepen en levensfasen.

Betaalbaarheid: Ontsluiten en verbeteren financieringsmogelijkheden om advieskosten te vergoeden. Samenwerken met overheid, toezichthouders, geldverstrekkers en verzekeraars om toegangsproblemen te onderzoeken en de betaalbaarheid te verbeteren.

 

 Dit thema kwam ook aan bod tijdens het webinar (kijk hier vanaf minuut 40:45).