Steeds meer zakelijke klanten willen niet alleen advies over hoe ze hun huidige risico’s met een verzekering kunnen afdekken, maar een langetermijnvisie over hoe om te gaan met risico’s op zowel operationeel als strategisch vlak. Dat biedt de adviseur de kans om zijn adviesrol uit te breiden. De waarde van advies wordt zo voor de ondernemer nog veel groter.

In dit dossier Risicomanagement bieden we opleidingen, inzichten en tools die kunnen helpen een antwoord te geven op de veranderende wensen van de klant op het gebied van risico’s. Welke oplossingen zijn er? En welke rol speelt preventie?

Totaalaanpak
Bij goed risicomanagement draait het om een totaalaanpak van de risico’s die de klant loopt. Dat gaat verder dan risico’s inventariseren en daarvoor passende verzekeringen adviseren. De risico’s analyseren en helpen managen is minstens zo belangrijk. Vanuit de visie van risicomanagement zijn er vier maatregelen die men kan treffen om risico’s beheersbaar te houden:

 1. Vermijden
  Door het risico te vermijden, voorkom je dat het risico zich voordoet. Dat betekent dat de activiteit die samenhangt met het risico moet worden gestaakt, uitbesteed of op een andere manier moet worden voortgezet.
 2. Verminderen
  De impact van een risico of de kans dat een risico zich voordoet, kan worden verminderd door de juiste maatregelen te treffen. Door preventieve en schadebeperkende maatregelen worden de gevolgen van het risico kleiner gemaakt. 
 3. Overdragen
  De (financiële) gevolgen van het risico kunnen ook worden overgedragen aan een andere partij. Bijvoorbeeld via verzekeren en contractmanagement  
 4. Accepteren
  Een vierde manier van omgaan met risico’s is door ze te accepteren; men is zich dan goed bewust van het feit dat het risico zich kan voordoen en wat daarvan de (financiële) consequenties zijn en is bereid de gevolgen te dragen. Belangrijk is dat de gevolgen ook kunnen worden gedragen.

Risicomanagementonderwerpen
Een risicomanagementgerichte aanpak kan worden ‘losgelaten’ op risico’s binnen allerlei aandachtsgebieden. Op dit moment zijn er diverse (politiek)maatschappelijke ontwikkelingen die een concrete aanleiding geven om zich toe te leggen op risicomanagement:

 1. Cyber
  Cyber is een risicodomein waar veel winst is te behalen met een gerichte risicomanagementaanpak. Door goede beveiliging, training van medewerkers, opstellen van protocollen en andere preventieve en beheersmaatregelen kunnen risico’s, of de schade die ze veroorzaken, worden beperkt.

  Meer weten over het managen van cyberrisico’s? Bezoek ons Cyberdossier en lees het artikel van Maarten van Wieren, managing director bij Aon Cyber Solutions.

 2. Asbest
  Per eind 2024 geldt een verbod op asbestdaken. Met het oog op het herstellen, opruimen of saneren van asbesthoudende daken, passen verzekeraars hun premies, polisvoorwaarden en schaderegeling aan; een groot probleem voor klanten met een asbestdak. Tegelijk wordt gewaarschuwd voor de beperkte capaciteit om asbest te laten verwijderen.

  Als risicomanager ligt hier een kans door risico’s, toekomstwensen en financieel profiel van de klant in kaart te brengen en te onderzoeken welke (financierings)mogelijkheden er zijn om de risico’s te beperken en het dak op tijd te vervangen.

 3. Onverzekerbaarheid
  De (praktische) onverzekerbaarheid van risico’s binnen, bijvoorbeeld, de recycling- en taxibranche is een groot probleem dat volop onze aandacht heeft. Een brede risicomanagementaanpak kan bijdragen aan een oplossing om risico’s toch beheersbaar te houden. Met goede maatregelen tot preventie en beperking van de schadelast kunnen risico’s zelfs weer verzekerbaar blijken.

  Meer weten over onverzekerbaarheid? Klik dan hier.

 4. Zorgcollectiviteiten
  De collectiviteitsmarkt is de afgelopen jaar sterk veranderd. De focus is verschoven van korting voor elke verzekerde naar zorginhoudelijke afspraken die daadwerkelijk waarde toevoegen. Als adviseur werk je intensief samen met de werkgever en zorgverzekeraar om de zorgrisico’s in kaart te brengen en te managen.

  Meer weten over zorgcollectiviteiten? Bekijk ons dossier. Hier vind je onder andere onze Gedragscode Onafhankelijk Collectief Zorgadvies en andere tools.