De tijd dat het bij collectieve zorgverzekeringen vooral om de korting draaide, ligt al even achter ons. Al in 2016 namen we de Adfiz Gedragscode ‘Onafhankelijk collectief zorgadvies’ aan waarin - onder andere - werd vastgelegd dat zorgcollectiviteiten goede zorginhoudelijke afspraken moeten kennen, zodat de collectiviteitskorting gerechtvaardigd kan worden.

Eind 2017 schreef minister Bruins aan de Tweede Kamer dat “de korting via collectiviteiten echt iets teweeg moet brengen in de zorg: er moet – aantoonbaar – verschil worden gemaakt in de zorg(kosten) voor de groep verzekerden van het collectief”. Per 2020 is de maximale korting op de basisverzekeringen verlaagd naar 5%. In 2022 hebben de Tweede en Eerste Kamer ingestemd met het volledig afschaffen van collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023.

In het dossier Zorgcollectiviteiten vind je antwoord op de vraag hoe je aan de gedragscode voldoet en invulling kunt geven aan waardevolle zorgcollectiviteiten.

 

ACTUEEL
>> Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken

Hoewel de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 verleden tijd is, blijft het geven van kortingen op aanvullende pakketten wel mogelijk. Daarnaast kan aan zorgcollectiviteiten extra waarde toegevoegd worden door ze zorginhoudelijk te laden.

Criteria van de NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) biedt een eerste handvat. Zij heeft een advies uitgebracht waarin ze drie criteria formuleert waaraan zorginhoudelijke afspraken zouden moeten voldoen, zodat het geven van korting aan de klant kan worden gerechtvaardigd:

 1. De zorginhoudelijke afspraak moet leiden tot een verlichting van de schadelast binnen de basisverzekering.
 2. De zorginhoudelijke afspraak moet specifiek toegespitst zijn op de populatie van de collectiviteit.
 3. Afspraken, die op grond van andere wet- en regelgeving al vereist zijn, worden uitgesloten.

Deze criteria zijn bewust open normen, omdat elk collectief vraagt om maatwerk. Van belang is ook dat de verlichting van de schadelast (criterium 1) door de zorgverzekeraar ‘aannemelijk’ moet worden gemaakt. In de praktijk blijkt dat gezondheid bevorderende maatregelen vaak effect hebben, maar is de beperking van de schadelast lastig te kwantificeren.

Adfiz Gedragscode

Een tweede handvat kun je uit de gedragscode halen, die ook aansluit bij de criteria die de NZa heeft geformuleerd. In de gedragscode vind je belangrijke uitgangspunten voor een toekomstbestendige adviespraktijk voor zorgcollectiviteiten:

 1. Een zorgcollectiviteit bevat naast eventuele premiekorting altijd een zorginhoudelijke afspraak.
 2. Bij de advisering ligt de focus op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
 3. Nadat de zorgcollectiviteit tot stand is gekomen, blijft de onafhankelijk financieel adviseur het aanspreekpunt van de contractant.
 4. De adviseur maakt altijd een heldere vergelijking tussen verschillende producten en aanbieders.
 5. De adviseur is transparant over zijn advieswerkzaamheden en beloning in een Dienstenwijzer.

Voorbeelden van zorginhoudelijke afspraken

Tot slot hebben we voorbeelden opgesomd om meer grip te krijgen op het idee van zorginhoudelijke afspraken. Bij het maken van zorginhoudelijke afspraken kun je denken aan afspraken op het gebied van:

 1. Preventie: denk aan open spreekuren, preventief keuren, het ontmoedigen van slechte gewoonten (verkeerde houding, roken, stress, etc.), vitaliteitsprogramma’s.
 2. Maatwerk aanvullende dekkingen afgestemd op kenmerken van het collectief.
 3. Doelgroepcommunicatie die aansluit op niveau en risico’s van de doelgroep, waardoor voorkomen wordt dat verzekerden in vroeg stadium onnodig beschikbare zorg mijden.
 4. Bekostigen van een zorgadviseur die bijdraagt aan preventie en tijdige doorverwijzing naar de juiste zorgverlener.
 5. Bekostigen van centraal ingekochte bedrijfszorg.

In het modeloverzicht zorginhoudelijke afspraken vind je nog veel meer voorbeelden

Hulpmiddelen

Om invulling te geven aan afspraken die in de Gedragscode zijn opgenomen hebben we oom verschillende middelen ontwikkeld die je op je website kunt plaatsen:

 • De Gedragscode zelf: beschrijft hoe je er voor zorgt dat je collectieve zorgadvies onafhankelijk is en in lijn met wat we als branche hierover hebben afgesproken. Denk daarbij aan zorginhoudelijke afspraken, de focus op duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en heldere vergelijkingen tussen verschillende producten en aanbieders.
 • De Dienstenwijzer: een document waarmee jij je klanten (en wij als branche de politiek) op een transparante manier inzicht geeft in je werkwijze en toegevoegde waarde.
 • Het Modeloverzicht Zorginhoudelijke afspraken: een invulformulier waarin je eenvoudig de gemaakte zorginhoudelijke afspraken per collectiviteit kunt vastleggen. Dit document kun je gebruiken om met de contractant in gesprek te gaan over de gemaakte afspraken en waar mogelijk aanvullende afspraken te maken.

Marktoverleg

Samen met individuele zorgverzekeraars en met Zorgverzekeraars Nederland onderzoeken we hoe we als sector deze zorginhoudelijke afspraken vorm kunnen geven en hoe jij daar bij ondersteund kunt worden. We voeren die gesprekken onder andere met CZ, Menzis, ONVZ, VGZ en Zilveren Kruis. Ons doel is dat je op basis van zo gunstig mogelijke uitgangspunten het maatwerk voor je klant kan invullen en vormgeven. We merken dat we zo zaken voor elkaar krijgen. Uiteraard houden we je de komende periode actief op de hoogte van de behaalde resultaten en gemaakte afspraken.

Best Practices

Door best practices te delen kunnen we elkaar helpen goed invulling te geven aan de Gedragscode. Heb jij ook een best practice die je met leden wilt delen? Mail jouw aanpak naar info@adfiz.nl.

Overige informatie

Overzicht ledenberichten Gedragscode en Dienstenwijzer