Wat betekent de IDD voor je dagelijkse werkzaamheden?

 

In de IDD richtlijn is geregeld dat je de klant voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering verplicht informeert over uiteenlopende onderwerpen. Alle informatieverplichtingen die vanuit de IDD gelden, hebben we voor je op een rijtje gezet.

>> Informeren van je klant

Rondom het adviseren en sluiten van verzekeringen gelden onder de IDD nieuwe, aangescherpte of uitgebreide regels. We hebben een overzicht gemaakt van alle verplichtingen.

>> Adviseren van je klant

 

Informeren van je klant

In de IDD richtlijn is geregeld dat je de klant voorafgaand aan het afsluiten van een verzekering verplicht informeert over uiteenlopende onderwerpen. Alle informatieverplichtingen die vanuit de IDD gelden, hebben we voor je op een rijtje gezet.

1. Bij alle producten: beloning, deelnemingen en objectiviteit 

De nieuwe regels sluiten aan bij de bestaande normen in de Wft. Er verandert op dit punt dus niets voor je. De invoering van de IDD is een goed moment om te controleren of je voldoet aan de bestaande normen en of je je klant informeert over: 

 • De wijze waarop je beloond wordt
  Wees transparant over hoe je betaald wordt voor je werkzaamheden: ofwel op provisiebasis ofwel op basis van een fee die door de klant betaald wordt. In dat laatste geval noem je ook de hoogte van het bedrag
   

  NB:
  Is er sprake van provisie, dan is nu nog de regel dat je de hoogte van je provisie alleen hoeft te noemen als de klant er specifiek naar vraagt (de discussie hierover loopt nog).
    
 • Eventuele eigendomsverhoudingen met aanbieders
  Heeft de aanbieder van de verzekering die je adviseert een belang van 10% of meer in je onderneming, dan moet je dit de klant vertellen.
   
 • Objectieve analyse
  Geef aan of het advies tot stand is gekomen op basis van een objectieve analyse of dat je contractuele verplichtingen hebt met de aanbieder van de geadviseerde verzekering. 

Tip: vermeld de informatie over je beloning, deelnemingen en objectiviteit van het advies in je dienstenwijzer (niet-complexe producten) of in het dienstverleningsdocument (complexe producten). De modellen hiervoor vind je in het Wft-portaal. 

Bron: artikel Bgfo 57, 86f en 86i

Meer informatie?  

 

2. Bij alle producten: wensen en behoeften 

Voorafgaand aan het sluiten van een verzekering (ook bij execution-only) stel je op basis van de informatie die je van je klant hebt gekregen zijn wensen en behoeften vast. Je mag daarbij afgaan op de informatie die de klant je geeft. Je hebt geen onderzoeksplicht en je hoeft geen aanvullende vragen te stellen.  

De informatie die je je klant geeft om de verzekering te beoordelen, moet objectief zijn. Ook zorg je ervoor dat je klant uitsluitend informatie ontvangt over verzekeringen die aansluiten bij de wensen en behoeften van je klant. Heb je bijvoorbeeld een klant die aangeeft zijn auto alleen WA te willen verzekeren, dan mag je hem geen informatie geven over een all-risk verzekering. 

In gewone adviessituaties zal deze regel geen (noemenswaardige) impact hebben. Dat komt omdat je je klant pas over producten informeert na een (vaak bredere) inventarisatie van zijn wensen en behoeften en vaak ook financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid en duurzaamheidsdoelstellingen en/of -voorkeuren. De regel richt zich vooral op execution-only waar deze inventarisatie niet plaatsvindt.

Bron: artikel Wft 4.22a  

Meer informatie?  

 

3. Bij schadeverzekeringen: het informatiedocument (IPID)

Informeer je klant met het verplichte IPID over de kerninformatie van de geadviseerde schadeverzekeringen. Het IPID is een gestandaardiseerd document dat de aanbieder per schadeverzekering moet opstellen en ter beschikking van de adviseur moet stellen. Het IPID bevat productinformatie over dekking, doelgroep, belangrijkste uitsluitingen, looptijd, wijze van premiebetaling en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Inhoudelijk lijkt het IPID erg op de huidige verzekeringskaarten.
  
 

 • Wijze van verstrekking
  Uitgangspunt is dat je het IPID schriftelijk verstrekt. Wil je het op een andere manier verstrekken, dan moet je de klant de keuze geven tussen het IPID ontvangen op papier of via een andere duurzame drager. Alleen als je klant er expliciet toestemming voor geeft, mag je het IPID via een andere duurzame drager aanbieden. Indirecte toestemming voldoet niet (bijvoorbeeld via het akkoord op de algemene voorwaarden). Je kunt de expliciete toestemming opnemen in je overeenkomst van opdracht met de klant. 

 • Doorlinken naar IPID
  Als je op je website informatie hebt staan over een specifieke verzekering, moet je daarbij ook naar het IPID linken. 

NB: het IPID vind je op de site van de verzekeraar 

Bron: artikelen Bgfo 65b en 66b en de uitvoeringsverordening over het IPID  

Meer informatie?  

4. Bij beleggingsverzekeringen (IBIP's): geschiktheid en kosten

Informeer je klant over: 

 • Zijn geschiktheid voor de geadviseerde verzekering
  In de geschiktheidsverklaring specificeer je je advies en leg je uit hoe het advies beantwoordt aan de voorkeuren, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen, kennis en ervaring en duurzaamheidsvoorkeuren van de klant. Ook geef je aan of je een periodieke beoordeling van de geschiktheid van de verzekering uitvoert. De geschiktheidsverklaring verstrek je tegelijk met het advies aan je klant. 


Je kunt gebruik maken van ons "model geschiktheidsverklaring voor beleggingsverzekeringen"

 

 • De dienstverleningskosten
  Voeg alle kosten (dus ook de kosten voor bijvoorbeeld een fee of een serviceabonnement) voor je dienstverlening samen met de kosten voor de verzekering en informeer je klant over het totaalbedrag. Als de klant erom vraagt, moet je ook een overzicht kunnen geven van de uitgesplitste kosten. 

Bron: artikelen Wft 4.23 lid 7, Bgfo 59h, 76 en de uitvoeringsverordening verzekeringen met een beleggingscomponent  

Meer informatie?  

Let op: voor beleggingsverzekeringen gelden ook regels op het gebied van je bedrijfsvoering ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten.

 

Adviseren van je klant

Rondom het adviseren en sluiten van verzekeringen gelden onder de IDD nieuwe, aangescherpte of uitgebreide regels. Hieronder lees je welke dat zijn:

1. Bij alle producten: passend bij doelgroep 

Als je een klant een product adviseert, moet je ervoor zorgen dat het profiel van deze klant overeenkomt met de door de aanbieder van het product, in het kader van de nieuwe POG-regels, gedefinieerde doelgroep. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag je hiervan afwijken. Als je afwijkt van de doelgroep is het verstandig dit duidelijk en onderbouwd vast te leggen in je adviesdocumentatie.  

Sinds 2022 moeten verzekeraars en ontwikkelaars duurzaamheidsrisico's wegen in het productbeoordelingsproces. de Als doelgroepomschrijving iets zegt over duurzaamheid moet je dit als adviseur meenemen, en dus voor dat product de duurzaamheidsvoorkeur van je klant kennen. Als een klant zijn duurzaamheidswens uitspreekt moet het ook matchen met doelgroepomschrijving van de aanbieder.

Alleen bij beleggen moet je de duurzaamheidswens actief uitvragen.

Let op: als je klant afwijkt van het profiel van de doelgroep, moet je de aanbieder er mogelijk van op de hoogte brengen. Meer hierover lees je in de regels op het gebied van je bedrijfsvoering. 

Meer informatie?  

2. Bij beleggingsverzekeringen (IBIP’s): aanvullende klantinformatie  

Voor beleggingsverzekeringen golden de passend adviesregels al (advies dat past bij de doelstelling, financiële positie, kennis en ervaring, risicobereidheid van de klant). Onder de IDD moet je aanvullend in een geschiktheidsverklaring vastleggen wat het advies is en hoe het advies beantwoordt aan de ingewonnen klantinformatie. Meer informatie over de geschiktheidsverklaring lees je bij Informeren van je klant

Let op: voor IBIP’s gelden ook regels op het gebied van je bedrijfsvoering ter voorkoming en beheersing van belangenconflicten.