IDD voor je bedrijfsvoering

Met de komst van de IDD gelden er nieuwe regels die van invloed zijn op je bedrijfsvoering. Denk dan aan zaken die van invloed zijn op bepaalde processen, die nieuwe eisen stellen aan personen verbonden aan de onderneming of die raken aan de wijze waarop je je bedrijf hebt ingericht.  

>> Bedrijfsprocessen

>> Personen

>> Bedrijf

Bedrijfsprocessen

1. Het productontwikkelingsproces 

POG (Product Oversight and Governance) vervangt én gaat nog iets verder dan de huidige productontwikkelingsnormen (PARP-regels). De nieuwe normen gelden niet alleen voor het productontwikkelingsproces van ontwikkelaars (meestal de aanbieder) maar ook voor het distributieproces van de distributeurs (meestal de adviseur/bemiddelaar) van verzekeringen.

Voor
jou als distributeur gelden de volgende normen:
          
 

 • Inrichting distributieproces
  • richt het distributieproces zo in dat je van de ontwikkelaar/aanbieder de passende en relevante informatie ontvangt
  • leg je distributieproces vervolgens schriftelijk vast en evalueer het regelmatig, zodat het actueel blijft 
  • zorg ervoor dat de productinformatie toegankelijk is voor je medewerkers 
  • leg vast aan welke doelgroepen je distribueert 

Je kunt voor de inrichting van het distributieproces gebruik maken van ons "model inrichting distributieproces"

 

 • Informatie-uitwisseling met aanbieders 
  • aanbieders zijn verplicht om alle relevante informatie over de verzekering met je te delen. Ook moeten ze je informatie geven over de doelgroep en de distributiestrategie.  
  • voor jou als distributeur gelden vergelijkbare regels richting aanbieders: je moet informatie delen die relevant is voor de evaluatie van de verzekering en je moet het laten weten als de verzekering niet (meer) aansluit bij de doelgroepomschrijving. 

NB: het is verstandig afspraken te hebben met verzekeraars over welke informatie zij aan jou geven en jij aan hen om elkaar in staat te stellen de POG regels na te leven. Samen met het Verbond van Verzekeraars en de OvFD hebben we een addendum bij refertemodel SWO waarin afspraken over de informatieverplichtingen vanuit de POG zijn meegenomen 

Bron: artikel 32 en 32e Bgfo en de Uitvoering verordening productontwikkeling 

Meer informatie?  

2. Klachtenregeling

De Nederlandse regeling via Kifid voldoet aan de Europese eisen uit de IDD. Je hoeft hiervoor dus geen aanvullende maatregelen te nemen. 

 

Personen

1. Vakbekwaamheid feitelijk leidinggevenden 

Feitelijk leidinggevenden zijn personen die het verkoopproces (het klantencontact) inhoudelijk kunnen sturen of beïnvloeden. Als zij niet zelf adviseren, hebben ze geen diplomaplicht, maar moeten de opgedane kennis wel actueel houden. In de praktijk betekent dit dat de feitelijk leidinggevende die niet adviseert kennis moet hebben van de onderwerpen uit de modules basis, schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk. 

Let op: deze nieuwe regel betekent een uitbreiding van de groep voor wie de vakbekwaamheidseisen verplicht zijn. Inventariseer welke personen binnen je onderneming hieronder vallen. 

Tip: op de ledenvoordelenpagina vind je kortingen voor verschillende opleidingen. 

Bron: artikel 6 Bgfo 

Meer informatie?  

 

Bedrijf

 

1. Beroepsaansprakelijkheid

De IDD stelt minimale eisen aan de dekking voor beroepsaansprakelijkheid. De Nederlandse regeling voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voldoet nu al aan de eisen die de IDD stelt. In de praktijk verandert er op dit punt dus niets voor je. 

2. Bij beleggingsverzekeringen: voorkomen van belangenconflicten 

Als je adviseert of bemiddelt in verzekeringen met een beleggingscomponent (IBIP’s) moet je een adequaat beleid voeren om belangenconflicten te voorkomen of te beheersen. Dat betekent dat je hiervoor procedures moet opstellen of maatregelen tegen moet treffen. 

Tools: voorbeeldtekst Procedure Voorkoming Belangenconflicten 

Bron: artikel 4:91q Wft

Let op: voor IBIP’s gelden ook regels rondom het informeren van je klant. 

3. Vrijstelling of vergunningsplicht

Ten opzichte van de regels uit de Wft veranderen onder de IDD enkele uitzonderingen en vrijstellingen op de vergunningsplicht:
 

 • Voor adviseurs en bemiddelaars in verzekeringen in aanvulling op een goed of dienst (denk aan reisbureaus en autoverhuurbedrijven)
  De voorwaarden om in aanmerking te komen voor vrijstelling op de vergunningsplicht zijn aangescherpt.  

 • Voor adviseurs en bemiddelaars in hagelschadeverzekeringen, glasverzekeringen en paarden- en veeverzekeringen
  De vrijstelling op de vergunningsplicht is vervallen.
   

Let op: door de gewijzigde vrijstellingsregeling en vergunningsplicht kan het voorkomen dat een partij die voorheen niet vergunningsplichtig was, dat nu wel is. Zorg ervoor dat je weet dat je ook na 1 oktober 2018 zaken doet met partijen (bijv. als onderbemiddelaar) die handelen conform de vergunningseisen van de Wft.

Bron: artikel Wft 2:81

Meer informatie?  

 

4. Actief in het buitenland

Wil je je diensten als adviseur ook in het buitenland aanbieden, dan moet je dit melden bij de AFM. Als de AFM vindt dat je bedrijfsvoering of financiën niet toereikend zijn, kunnen zij besluiten om je gegevens niet naar de toezichthouder van de andere lidstaat te versturen. Je krijgt dan geen toegang om te bemiddelen in de andere lidstaat. 

5. Koppelverkoop

De IDD introduceert nieuwe normen op het gebied van koppelverkoop: 

 • Als een verzekering een aanvulling is op een dienst of roerende zaak
  Koppelverkoop is verboden. Denk hierbij aan zaken zoals een fiets, auto of reis. De klant moet dan de mogelijkheid hebben om de fiets, auto of reis zonder aanvullende verzekeringen aan te schaffen.  
 • Als een dienst een aanvulling is op een verzekering
  Koppelverkoop is niet verboden. D
  enk hierbij aan een serviceabonnement. Dergelijke diensten mag je blijven aanbieden. Wel moet je de klant informeren als de dienst ook los af te nemen is en zo ja, onder welke voorwaarden en tegen welke kosten. 

Bron: artikelen 4:63a en 4:75a Wft  en 63a BGfo 

Meer informatie?