AFM Marktindrukken helpen te voldoen aan toezichtsprioriteiten

AFM Marktindrukken helpen te voldoen aan toezichtsprioriteiten

De AFM heeft de marktindrukken 2022 met haar aanwijzingen richting de sector financiële ondernemingen gepubliceerd. Deze marktindrukken kunnen jou als adviseur helpen want hierin geeft de AFM aan waar zij in haar toezicht bij adviseurs en bemiddelaars op zal letten. In dit bericht verwijzen wij per onderwerp in de marktindrukken waar je daarover informatie kan vinden op het Adfiz Wft portaal. Benut deze informatie en zorg dat je in controle bent.

De AFM noemt in deze marktindrukken de volgende onderwerpen waar zij op focust:

 • Naleving diplomaplicht
 • Publicatie beloningsbeleid
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een collectieve vergunning
 • Digitale weerbaarheid
 • Actueel houden vergunning en andere gegevens bij de AFM

Daarnaast staat een aantal onderwerpen niet in deze marktindrukken, maar is wel duidelijk dat zij nu of in 2023 zeker onderdeel van toezicht zullen zijn. Neem die dus mee:

 • Naleving witwassen. De AFM heeft laten weten dat zij de naleving van witwassen 2-jaarlijks uitvraagt. In de marktmonitor 2023 zal de naleving van witwassen weer onderdeel zijn van de uitvraag. Zorg dat je in controle bent.
 • Duurzaamheid en advies in het kader van de SFDR. Sinds dit jaar en met de invoering van de taxonomieregels begin 2023 ben je verplicht te zorgen dat verduurzaming onderdeel is van je advies bij beleggingsverzekeringen. Zorg dat de documenten op je website in orde zijn en dat dit onderdeel is van je advies.

Hieronder bespreken we de verschillende onderdelen:

Diplomaplicht

In een steekproef van de AFM blijkt dat 40% van die kantoren niet de juiste diploma’s heeft. Dat is volgens de AFM met name het geval bij inkomensvergunningen. Daarbij gaat het ook om vergunninghouders die in dat segment niet meer actief zijn maar de vergunning laten doorlopen terwijl de diploma’s niet (meer) aanwezig zijn. Als er geen adviesbevoegde persoon is mag er niet geadviseerd worden.

Zorg voor controle op diploma’s, zodat je adviesbevoegdheid op orde is voor alle gebieden waar je actief bent. Als je geen activiteiten meer verricht in een bepaald gebied en daarin ook niet meer bevoegd bent dan kun je de vergunning intrekken via het AFM portaal. https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/klantadviseurs/welke-vakbekwaamheidseisen-gelden-voor-een-specifieke-medewerker/

Publicatie beloningsbeleid

De AFM heeft afgelopen jaar herhaald aandacht gevraagd voor de verplichting om je beloningsbeleid te publiceren op je website. De AFM constateert dat na de actie van de AFM het aantal ondernemingen dat publiceert is toegenomen, maar nog steeds voldoet een groot aantal ondernemingen niet. Zorg voor publicatie op je site, je kunt daarvoor de voorbeelden uit het Wft Portaal gebruiken.

Naast publicatie is ook van belang dat je een beschrijving hebt van je beloningsbeleid. Hou rekening met freelancers want ook die vallen onder je beleid. Je vindt meer info, voorbeelden en modellen in ons Wft Portaal: https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/personeel/klantadviseurs/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-beheerst-beloningsbeleid/

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een collectieve vergunning

De AFM heeft na onderzoek geconstateerd dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij sommige houders van een collectieve vergunning niet voldeed. Ga in gesprek met je verzekeraar en zorg dat je de verzekering per eind dit jaar hebt aangepast. de AFM heeft aangekondigd daarna te gaan handhaven. Meer info: De AFM wijst collectieve vergunninghouders op mogelijke aanpassing van beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan de eisen van de Wft (adfiz.nl)

Digitale weerbaarheid

De AFM vraagt aandacht voor digitale weerbaarheid en ICT risicobeheersing met het oog op cyberrisico’s. Voor grote ondernemingen met 250 fte en meer is straks de Europese regelgeving DORA van toepassing, maar ook ondernemingen die niet onder DORA vallen moeten voldoende digitaal weerbaar zijn. Meer info, een stappenplan en tools vind je in ons nieuwe kennisportaal Digitale weerbaarheid.

Als er informatiebeveiligingsincidenten plaatsvinden die een bedreiging vormen voor de integere bedrijfsvoering, meld die bij de AFM. https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-incidenten/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-een-incidentenregeling/

Actuele informatie bij AFM

De AFM roept financiële dienstverleners op om te zorgen dat wijzigingen in de onderneming en incidenten tijdig aan de AFM worden doorgegeven.

Relevante wijzigingen in relatie tot je vergunning zijn:

Voor al deze zaken kan je terecht op onze portalen en specifieke vragen over je onderneming kan je stellen bij net AFM loket: ondernemersloket@afm.nl

Verder roept de AFM op om incidenten te melden. Voorbeelden van incidenten vindt je hier .. https://www.adfiz.nl/extranet/wftportaal/regelen-verantwoordelijkheid-bedrijfsvoering/omgaan-met-incidenten/hoe-voldoe-ik-aan-eisen-van-een-incidentenregeling/

Naleving witwassen

Financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of onder het Nationaal Regime vallen zijn  gehouden aan naleving van de regels rondom witwassen. Je moet in ieder geval:

 • Een risicobeoordeling maken voor jouw adviespraktijk
 • Eén beleidsbepaler aanstellen als verantwoordelijke
 • Cliëntonderzoek doen bij nieuwe relaties
 • Cliëntonderzoek doen bij uitvoeren van een geldelijke uitkering.

Bij levensverzekeringen hebben intermediairs een poortwachtersrol, wat betekent dat je zelfstandig verantwoordelijk bent en dus niet kunt wijzen naar de aanbieder. In ons kennisportaal Witwassen en sanctiewetgeving vind je de Adfiz handleiding met de stappen om te zorgen dat je aan de wwft eisen voldoet.

Advisering over duurzaamheid bij beleggingsverzekeringen (SFDR)

De SFDR is van toepassing op aanbieders en adviseurs van bepaalde beleggingsproducten, waaronder verzekeringen met een beleggingscomponent, ongeacht of de verzekering wordt gesloten door een professionele of niet-professionele klant. De SFDR is van toepassing op aanbieders omdat zij beleggingsproducten op de markt brengen. De SFDR is van toepassing op adviseurs omdat zij hun klanten moeten voorlichten over deze beleggingsproducten.

Vanaf augustus 2022 geldt de verplichting om bij de klant informatie in te winnen over zijn duurzaamheidsdoelstellingen en voorkeuren en jou advies daarop te laten aansluiten. Meer informatie en hulpmiddelen vind je in ons kennisportaal SFDR