Wwft

Sinds 25 juli 2018 geldt de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ook jij als adviseur moet voldoen aan de Wwft als je bemiddelt in levensverzekeringen.

Aandacht voor naleving neemt toe

Er zijn meerdere bewegingen die meer druk zetten op het goed naleven van de Wwft.

 

 • De AFM heeft recent in het kader van de marktmonitor vragen gestuurd aan advieskantoren over de naleving van de Wwft.
 • Politiek en maatschappelijk is er grote druk op financiële instellingen om witwassen van crimineel of zwart geld te voorkomen en actief aan te pakken.  Banken die het niet zo nauw namen met de regelgeving staan volop in de (media)aandacht en hun reputatie en imago worden hard getroffen.
 • Toezichthouders roepen publiekelijk banken op om meer te doen tegen witwassen. Tegelijk geldt deze wake-up call niet alleen voor banken. Voor alle partijen die te maken kunnen krijgen met witwassen en moeten voldoen aan de Wwft neemt de druk toe.
 • Vanuit met name Europese regelgeving is de Wwft afgelopen jaren verder aangescherpt en de Europese instanties volgen nauwgezet de naleving in de verschillende lidstaten. Zo is recent in Nederland de Wwft aangescherpt in het kader van de 4e richtlijn vanuit Europa en is de aanpassing als gevolg van de 5e richtlijn al weer in voorbereiding.

Wat moet je doen?

Financieel adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen of onder het Nationaal Regime vallen zijn  gehouden aan naleving van de regels rondom witwassen. Je moet in ieder geval:

 • Een risicobeoordeling maken voor jouw adviespraktijk
 • Stel één beleidsbepaler aan als verantwoordelijke
 • Cliëntonderzoek doen bij nieuwe relaties
 • Cliëntonderzoek doen bij uitvoeren van een geldelijke uitkering.

Bij levensverzekeringen hebben intermediairs een poortwachtersrol, wat betekent dat je zelfstandig verantwoordelijk bent en dus niet kunt wijzen naar de aanbieder. Daarin verschilt de Wwft van de sanctiewetgeving. De sanctiewet ziet primair op de aanbieder.

Hoe helpen we je?

Omdat de Wwft voor alle financiële instellingen is geschreven is het een uitgebreide wet met veel open normen. Dat is lastig. De AFM heeft daarom een leidraad over de Wwft geschreven over hoe de marktpartijen de wet moeten naleven.

Deze leidraad is vrij uitgebreid. Adfiz heeft daarom voor de leden een verkorte handleiding gemaakt waarin je in het kort de zaken vindt die voor jou relevant zijn.

Vragen over de Wwft in de praktijk

De Wwft verplichtingen zoals opgenomen in de Leidraad en in de brochure leiden zoals wij merken tot vragen vanuit de praktijk. Heb jij vragen over de Wwft voor jouw praktijk? Leg die dan voor aan het Ondernemersloket van de AFM op telefoonnummer 0800-6800 680 (gratis) of https://www.afm.nl/nl-nl/sector/bewaarders/contact

Meld issues dus ook bij ons, zodat we die kunnen bespreken met de AFM.

Blijf op de hoogte van de Wwft

 • Uiteraard houden we dit kennisdossier actueel.
 • De AFM heeft specifieke informatie over de Wwft op de website.
 • De Wwft is ook onderdeel van de vakbekwaamheid ontwikkeling in het kader van de module levensverzekeringen en de daarbij behorende PA. De inhoud van de Wwft opleiding hangt af van de activiteiten die je als kantoor uitvoert. Zo zijn er voor kantoren die naast bemiddeling in levensverzekeringen ook bancaire diensten verlenen meer specifieke Wwft opleidingen. Vraag daarnaar bij je opleider.