MIFID II: Markets in Financial Instruments Directive


Wat?

MIFID II is een herziening van de in 2007 ingevoerde Europese richtlijn voor beleggingsondernemingen, MIFID.

 

Waarom? 

Het doel van MIFID II is het efficiënter en transparanter maken van de Europese financiële markten en het vergroten van de bescherming van beleggers.

 

Voor wie? 

MIFID II geldt voor beleggingsondernemingen en handelsplatformen. Adviseurs en bemiddelaars die werken onder het Nationaal Regime zijn vrijgesteld van de MIFID-regels; hun verplichtingen zijn opgenomen in de vrijstellingsregeling. Deze regeling wordt op dit moment nog aangepast aan MIFID II. De verwachting is dat bij de aanpassing van de vrijstellingsregeling wordt aangesloten bij de eisen die nu al gelden voor adviseurs en bemiddelaars in de Wft vanuit de bemiddeling in verzekeringen. Meerdere regels in de MIFID II komen ook terug in de nieuwe richtlijn voor verzekeringsdistributie (IDD).   


Wanneer? 

MIFID II treedt per 3 januari 2018 in werking. Adviseurs die werken onder het Nationaal Regime zijn vrijgesteld van de MIFID-regels en moeten voldoen aan het nieuwe aangepaste vrijstellingsregime. In het kennisdossier Nationaal Regime vind je hierover alle informatie, eisen en modellen

 

Uit welke onderdelen bestaat het? 

 • Vakbekwaamheid
  Nieuw ten opzichte van de bestaande Nederlandse regels is dat beleggingsondernemingen moeten aantonen dat medewerkers voldoen aan de vakbekwaamheidscriteria als zij klanten informeren of adviseren over financiële instrumenten. Deze vakbekwaamheidseisen worden vastgesteld aan de hand van criteria die door de Europese toezichthouder ESMA zijn opgesteld. 
 • Advies en informatieverstrekking
  De bestaande Nederlandse regels rondom advies en informatieverstrekking worden aangescherpt. Er gelden:
  • extra eisen voor het inwinnen van informatie omtrent de financiële situatie en kennis en ervaring van de klant. 
  • eisen aan de informatieverstrekking aan klanten. Van belang daarbij is dat duidelijk is wanneer sprake is van informatieverstrekking en wanneer informatieverstrekking feitelijk advies is. Daarbij speelt ook mee of de klant de verstrekte informatie op mocht vatten als een vorm van advies. 
  • verplichtingen rondom de schriftelijke uiteenzetting van het advies dat de klant een krijgt voor de uitvoering van een transactie. Hierin moet onder andere de doelstelling en motivatie zoals besproken worden opgenomen. Dit is de zogenaamde ‘geschiktheidsverklaring’. 
  • eisen aan de wijze van vastlegging van contacten met de klant. Dit moet op zo’n manier gebeuren dat het advies herleidbaar is. Zo moeten onder andere telefoongesprekken met de klant worden vastgelegd waarin beleggingsadvies of informatie wordt gegeven. 
  • verplichtingen rondom het actualiseren van het klantbeeld. Dit om er voor te zorgen dat de beleggingsportefeuille blijft passen bij het doel en de situatie van  de klant. 
  • verplichtingen rondom het kenbaar maken aan de klant of advies op een afhankelijke dan wel onafhankelijke basis plaatsvindt.
 • Bedrijfsvoering
  Dit gaat om de wijze waarop geborgd wordt dat regels over zaken, zoals vakbekwaamheid, het productontwikkelingsproces en vastlegging van klantcontacten nageleefd worden.  

 

Meer informatie 

ADFIZ 

Wat betekent MIFID II voor het nationaal regime?

Aanpassingen nationaal regime voor MIFID II pas later

AFM 

https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/onderwerpen/mifid-2