DSA

Per 1 juli 2021 zijn Nederlandse schadeverzekeraars gestart met Directe Schadeafhandeling (DSA). Hierbij handelen zij autoschades af voor de eigen WA-verzekerde klanten. DSA heeft daarmee ook gevolgen voor adviseurs met particuliere autoverzekeringen in de portefeuille. In dit kennisportaal hebben we de belangrijkste zaken en een aantal relevante documenten voor je op een rij gezet. 

Doel en werking van DSA 

Het Verbond van Verzekeraars heeft het initiatief tot DSA genomen om de afwikkeling van WA autoschades te vereenvoudigen en te versnellen. De verzekerde met een WA autoverzekering of jij als adviseur hoeft zich bij een schade waarvoor de tegenpartij aansprakelijk is in veel gevallen niet meer tot de verzekeraar van de tegenpartij te wenden. Sinds 1 juli kun je ervoor kiezen dergelijke schades rechtstreeks bij de eigen verzekeraar van de klant indienen. Hierbij zal de eigen verzekeraar – wanneer is voldaan aan de voorwaarden voor DSA – tot schade-uitkering overgaan en de schade vervolgens verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij. Naar verwachting zal deze werkwijze in de praktijk tot een snellere schade-uitkering (en daarmee reparatie van de auto) leiden en hoeft de klant - of jij als adviseur - niet meer de discussie over aansprakelijkheid aan te gaan met de verzekeraar van de tegenpartij.  

[!] Zowel verzekeraars als volmachten doen mee aan DSA. Sinds 1 juli kun je schades bij elke verzekeraar die actief is op de Nederlandse autoverzekeringsmarkt indienen. Dit geldt nog niet voor alle volmachten. De verwachting is dat alle volmachten in de loop van dit najaar ook DSA gaan aanbieden. Adfiz heeft met de NVGA afgesproken dat volmachten proactief met adviseurs communiceren vanaf welk moment zij DSA aanbieden. 

Wat zijn de gevolgen voor jouw rol als adviseur? 

Schades die onder DSA vallen, kun je voortaan namens je klanten rechtstreeks indienen bij de eigen verzekeraar. Net als dit nu bij cascoschades het geval is. Dit betekent dat de tijd die jij als adviseur kwijt bent aan het afhandelen van particuliere autoschades waarschijnlijk zal afnemen. Jouw rol bij het schadeafhandelingsproces blijft echter van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan aanrijdingschades die niet onder DSA vallen, het toelichten van het afwikkelingstraject aan de klant, belangenbehartiging voor de klant richting de eigen verzekeraar, etc. 

Om de klant goed te kunnen bedienen, moet je als adviseur natuurlijk de in’s en out’s van DSA kennen. De belangrijkste zaken hebben wij hieronder op een rij gezet. Daarnaast hebben we in samenspraak met het Verbond van Verzekeraars een Q&A opgesteld met de antwoorden van vragen van adviseurs over bijzondere en afwijkende situaties. Denk bijvoorbeeld aan een tegenpartij die is doorgereden na een aanrijding, mogelijke total loss bij de klant, keuze uit schadeherstellers en de gevolgen van fouten bij de eigen verzekeraar. 

Wanneer is DSA van toepassing? 

Om gebruik te kunnen maken van DSA moet aan onderstaande basisvoorwaarden zijn voldaan:  

  • een botsing van een personenauto (verzekerd op particuliere polis) met een ander motorrijtuig;
  • er moet sprake zijn van materiële schade;
  • bestuurder van het andere motorrijtuig moet geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor de botsing;
  • zowel personenauto als motorrijtuig moet voorzien zijn van een Nederlands kenteken, geregistreerd bij de RDW.

[!] Je kunt er in overleg met de klant ook voor kiezen de schade ‘gewoon’ in te dienen bij de verzekeraar van de tegenpartij. Dit is bijvoorbeeld van belang als er mogelijk sprake is van een economische total loss van het voertuig van je klant. Hierop gaan we in de Q&A nader in. 

Wanneer is DSA niet van toepassing? 

Op het moment dat van een van de volgende situaties sprake is, is DSA niet van toepassing:  

  • letselschade en overlijden;
  • de aansprakelijke partij is onbekend of onverzekerd; 
  • de aansprakelijkheid is niet vast komen te staan;
  • er is geen geldige WAM-verzekering. 

Het Verbond van Verzekeraars zal DSA doorlopend evalueren. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat DSA in de toekomst wordt uitgebreid naar situaties die nu nog buiten DSA vallen. Hiervan houden we je uiteraard op de hoogte. 

Wil je meer weten over de wijze waarop verzekeraars DSA-meldingen in behandeling nemen? De werkwijze van verzekeraars vind je terug in de infographic proces DSA en de quick reference card. 

Q&A DSA

[!] in onderstaande Q&A wordt met ‘de klant’ gedoeld op de niet-aansprakelijke verzekerde die een schade via DSA meldt bij de eigen verzekeraar.

Is de klant verplicht om voor Directe Schadeafhandeling (DSA) te kiezen als aan de voorwaarden voor DSA is voldaan?

Nee, je klant mag als aan de voorwaarden voor DSA is voldaan nog steeds kiezen tussen DSA via de eigen verzekeraar, de schade op de ‘reguliere’ manier melden bij de verzekeraar van de tegenpartij of verhaal inzetten via de rechtsbijstandsverzekeraar. Als adviseur moet je de klant dus de keuze bieden en de verschillende trajecten toelichten.

Doen volmachtpartijen ook mee aan DSA?

Ja. Op dit moment zijn echter nog niet alle volmachtpartijen aangesloten op DSA. De verwachting is dat aansluiting de komende maanden alsnog gerealiseerd gaat worden. De NVGA heeft volmachtpartijen opgeroepen op korte termijn proactief via de website of nieuwsbrief met adviseurs te communiceren of zij schadedossiers al op basis van DSA in behandeling nemen. Alle volmachten zullen uiterlijk 31 december 2021 aangesloten zijn. Een nog niet aangesloten volmacht partij dient vanaf 1 juli wel de DSA-claim van een tegenpartij in behandeling te nemen en af te wikkelen.

Het voertuig van mijn klant is mogelijk total loss. Is het dan verstandig om de schade met DSA te laten afwikkelen?

In geval van total loss én afwikkeling met DSA krijgt de klant in principe enkel een schade-uitkering nadat het voertuig is overgedragen aan de eigen verzekeraar. Dit geldt nu ook als de klant casco is verzekerd en er sprake is van een economische total loss. Echter: deze voorwaarde geldt niet als het voertuig van de klant ouder is dan 10 jaar. Mocht het voertuig van jouw klant mogelijk economisch total loss zijn én jonger dan 10 jaar, dan is het dus belangrijk om vooraf te bespreken of de klant het voertuig wil blijven gebruiken als dit mogelijk is. In dat geval is het verstandig om de schade zelf te verhalen op de WA-verzekering van de tegenpartij. Het Verbond van Verzekeraars heeft ons toegezegd deze specifieke situatie (een combinatie van DSA, total loss en een klant die het voertuig graag wil houden) nader te bekijken indien dit in de praktijk tot verwarring of grote teleurstellingen leidt.

Geldt DSA ook bij een aanrijding tussen een particulier verzekerde en een zakelijk verzekerd voertuig?

Dit hangt af van welke bestuurder aansprakelijk is voor de aanrijding. Op het moment dat de bestuurder van het zakelijk verzekerde voertuig (bijv. een bestelbus) aansprakelijk is, dan kan de verzekerde van het particuliere voertuig een beroep doen op DSA. Andersom is dit niet het geval.

Heeft een verhaalsrechtbijstandsdekking nog toegevoegde waarde met de invoering van DSA?

Dit is iets om in samenspraak met je klant te bepalen. In algemene zin heeft een verhaalsrechtbijstandsdekking nog steeds toegevoegde waarde omdat niet alle schades waar de tegenpartij voor aansprakelijk is onder DSA vallen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarin de aansprakelijkheid niet makkelijk valt te bewijzen, letsel- en overlijdensschade en een aanrijding met een voertuig met een buitenlands kenteken.

Moet een klant met een WA-autoverzekering de eigen schade alsnog voor eigen rekening nemen op het moment dat later blijkt dat hij/zij toch aansprakelijk is?

Op het moment dat de eigen verzekeraar een schade op basis van DSA in behandeling neemt, is het risico dat de schade toch niet verhaalbaar blijkt te zijn voor risico van de verzekeraar. Je klant hoeft de reparatiekosten dus niet alsnog zelf te betalen als de eigen verzekeraar reeds een uitkering heeft gedaan aan de eigen verzekerde. Dit is natuurlijk anders als later blijkt dat er sprake is van verzwijging of opzettelijk onjuiste verklaringen van de verzekerde. Overigens zal de bovenstaande situatie naar verwachting niet vaak voorkomen omdat een verzekeraar bij twijfel over aansprakelijkheid de schade niet op basis van DSA in behandeling zal nemen. Mocht de (gedeeltelijke) aansprakelijkheid van de klant in tweede instantie worden vastgesteld, kan dit wel gevolgen hebben voor het aantal opgebouwde schadevrije jaren en de no-claimkorting.

Mag de verzekerde bij DSA kiezen voor een schadehersteller naar keuze of gelden dan de beperkende cascovoorwaarden?

De cascovoorwaarden zijn niet van toepassing op schades die met DSA worden afgewikkeld. De klant mag dus in principe naar een schadehersteller naar keuze, mits er sprake is van redelijke kosten. Deze eis geldt echter op dit moment ook al als de klant zich meldt bij de verzekeraar van de tegenpartij.

Kan er ook gebruik worden gemaakt van DSA als enkel het kenteken van de tegenpartij bekend is?

Ja, dat is mogelijk. De verzekeraar kan aan de hand van het kenteken de identiteit van de tegenpartij vaststellen. Wel moet de klant zonder een gemeenschappelijk ingevuld schadeformulier bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is voor de aanrijding. Dit zal in veel gevallen lastig worden, maar als aan de bewijslast is voldaan, zal de eigen verzekeraar de schade afwikkelen via DSA. Zorg er dus wel voor als klant/adviseur dat je de stukken compleet aanlevert voor een vlotte afwikkeling, bijv. ook politie-aangifte als de veroorzaker doorrijdt.