Weeffout in wet Bescherming klokkenluiders erkend door Minister

Weeffout in wet Bescherming klokkenluiders erkend door Minister

Al eerder heeft Adfiz geconstateerd dat de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) een weeffout bevat. De wet legt zwaardere eisen aan bedrijven tot 50 werknemers dan aan bedrijven met 50 tot 250 werknemers. De Eerste Kamer heeft dit punt meegenomen en hier aanvullende vragen over gesteld. Zie ook ons eerdere ledenbericht hierover.

Op 3 juli 2023 heeft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een inhoudelijke reactie aan de Eerste Kamer gestuurd. In deze reactie schrijft de minister ondermeer:

“De EU-richtlijn en de Wbk staan zoals de vaste commissie stelt toe dat werkgevers met 50-249 medewerkers middelen delen voor het in ontvangst nemen van een melding, alsmede voor het uitvoeren van onderzoeken daarnaar. De vaste commissie vraagt waarom werkgevers met minder dan 50 werknemers geen middelen mogen delen en of het niet voor de hand zou liggen dat juist deze werkgevers ook middelen mogen delen.

Om de administratieve lasten van de Wbk overeenkomstig het kabinetsbeleid zoveel mogelijk te beperken, ligt het mijns inziens inderdaad in de rede om dit op eenzelfde wijze te regelen voor bedrijven met minder dan 50 medewerkers die volgens de richtlijn en de Wbk ook meldkanalen moeten inrichten en onafhankelijke personen moeten aanstellen om meldingen te ontvangen en op te volgen, omdat zij moeten voldoen aan de financiële en/of de anti-witwas wetgeving.”

Minister Bruins Slot erkent dus dat er een weeffout in de wet- en regelgeving geslopen is! Omdat de Wet bescherming klokkenluiders gebaseerd is op een Europese Richtlijn, leg zij echter vervolgens de bal weer terug bij de Europese Commisie:

“Niet duidelijk is echter of de richtlijn dit toestaat. Daarom vindt hierover momenteel overleg plaats met de Europese Commissie. Afhankelijk van de uitkomst van dit overleg, zal ik een aanpassing van de Wbk op dit punt betrekken bij het volgende wetsvoorstel.”

Zoals in het eerdere ledenbericht aangegeven heeft Adfiz de weeffout via onze Europese koepelorganisatie Bipar al in Europa geadresseerd. Hopelijk komt er snel een reactie vanuit Europa, zodat de weeffout hersteld kan worden.

Meer info om te voldoen aan de nieuwe wet bescherming klokkenluiders vind je in ons Kennisportaal