Minister Hoekstra reageert op kritiekpunten van oppositie op KIFID

Minister Hoekstra reageert op kritiekpunten van oppositie op KIFID

In zijn brief van 12 juli heeft minister Hoekstra een reactie gegeven op de initiatiefnota van Tweede Kamerlid Alkaya. Het Kamerlid heeft in zijn initiatiefnota “Van ‘neutrale’ arbiter naar consumentenwaakhond: Voorstellen ter verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening” diverse voorstellen gedaan die gaan over doel en structuur van Kifid. De SP is kritisch over de werking van KIFID en wil met de voorstellen het KIFID meer inrichten vanuit de consument. 

In de nota doet de SP voorstellen voor:  

  • Een aanpassing om consumenten grotere invloed te geven omdat KIFID niet voldoende onafhankelijk zou zijn 
  • Overgang naar een publiekrechtelijke verankering 
  • Publicatie van geanonimiseerde schikkingen 
  • De mogelijkheid van groepsgewijze behandeling 

In zijn reactie verwijst de minister naar de evaluatie van KIFID en de aandachtspunten die daarin staan. Zo is de aanbeveling gedaan om de toets aan het juridisch kader breder op te vatten door standaard te toetsen of een klant zorgvuldig is behandeld. Dat is vergaand en KIFID onderzoekt of dat past binnen de kaders van het zijn van een rechtssprekende instantie. Met deze aanbevelingen is KIFID aan de slag gegaan. De conclusie vanuit de evaluatie was overigens dat KIFID onafhankelijk is. Voor een uitgebreide reactie van KIFID op de evaluatie zie 1e voorlopige reactie Kifid op Evaluatierapport SEO - Kifid.    

Inzake de wens voor publicatie van geanonimiseerde schikkingen geeft de minister aan dat dit ingaat tegen de aard van de schikkingen. Voor de mogelijkheid van groepsgewijze behandeling verwijst de minister, mede vanwege de complexiteit van groepsgewijze behandeling, naar de route via de civiele rechter. In antwoord op vragen over de bindendheid van uitspraken voor financiële dienstverleners geeft de minister wel aan dat hij zal onderzoeken wat financieel dienstverleners doen met een uitspraak die niet bindend is. Zo’n 7 procent van de uitspraken is niet bindend, omdat een consument daar zelf voor koos, of omdat de instelling niet-bindend bij Kifid is aangesloten.  

De eerdere evaluatie en ook de initiatiefnota van de SP laten zien dat vanuit de maatschappij en politiek het reilen en zeilen van KIFID kritisch wordt gevolgd. KIFID doorstaat die toets der kritiek en afgelopen jaren is door KIFID verder ingezet op de kwaliteit van het klachteninstituut. Voor het vertrouwen in de sector is een sterke positie van KIFID van essentieel belang. Het feit dat de minister daar volop voor staat is een steun voor KIFID en voor het vertrouwen in de sector. Ontwikkelingen in de jurisprudentie bij KIFID zijn maatgevend voor de sector. Wij houden je hiervan op de hoogte via ledenberichten en seminars.