Groeiend vertrouwen bij KIFID

Groeiend vertrouwen bij KIFID

KIFID heeft onlangs het jaarverslag 2020 gepubliceerd.  Hoewel zaken als behandeltijden nog onverminderd aandacht hebben, spreekt uit het verslag met name het vertrouwen in de aanpak en de rol en positie van KIFID in de sector.  

Als gevolg van de coronacrisis behandelde KIFID in 2020 de meeste zaken online. Naar de toekomst toe verwacht het klachteninstituut verder in te zetten op (deels) online. Ook de uitkomsten van het SEO-rapport in het kader van de evaluatie zijn positief, met name omdat daarin de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van KIFID bevestigd werd. Een aantal aanbevelingen pakt KIFID op zoals meer gedragswetenschappelijke expertise naar de Geschillencommissie halen en een zorgvuldigheidstoets, waarbij ook wordt gekeken of een klant zorgvuldig is behandeld door de financiële dienstverlener. Dat moet verder vormkrijgen en als Adfiz zijn wij daarbij betrokken; onder andere via het periodiek overleg met brancheorganisaties. 

Hieronder vind je de hoofdlijnen van het verslag en de punten die met name voor jou als adviseur van belang zijn: Kifid Jaarverslag 2020 

Verzwaarde motiveringsplicht 
Voor de financieel adviseur heeft KIFID op basis van de uitspraken een speciaal advies: maak tijdens adviesgesprekken verslagen en laat die accorderen door de consument. Dit is belangrijk omdat de adviseur bij een klacht feitelijk moet kunnen aantonen hoe het advies tot stand is gekomen. Achtergrond daarvan is dat waar het gaat om zaken waarin de consument van mening is dat een adviseur een niet-passend product heeft geadviseerd, er op de adviseur een ‘verzwaarde motiveringsplicht’ rust. Dat betekent dat de adviseur feitelijk moet kunnen aantonen hoe hij of zij tot het advies is gekomen. Kan de adviseur dat niet, dan gaat de Geschillencommissie er van uit dat de lezing van de consument de juiste is, zo blijkt ook uit verschillende uitspraken van de Geschillencommissie.  

Consequenties van de ORV uitspraak  
In het verslag gaat KIFID verder in op de ORV-uitspraak die later door het College van Beroep is aangepast. Het ging er in die zaak om of financieel adviseurs hun klanten actief hadden moeten wijzen op de dalende premies van overlijdensrisicoverzekeringen in het algemeen. Dat hoefde niet, aldus KIFID. Tegelijk kijkt KIFID ook naar de ontwikkelingen in de techniek. Wat als een adviseur het straks eenvoudig via zijn systeem en zijn klantenbestand kan regelen, moet hij er dan ook iets mee? Misschien in de toekomst wel, aldus KIFID.  
KIFID geeft aan dat de (technische) mogelijkheden meewegen in haar uitspraken en in hoeverre de consument daarop kan vertrouwen. Daar was nu geen aanleiding voor en er waren in deze zaak ook geen afspraken gemaakt tussen klant en adviseur. zie ook dossier Commissie van Beroep Kifid: adviseur hoeft niet te wijzen op algemene premiedaling ORV (adfiz.nl) 

Meer zaken via bemiddeling met name bij intermediair 
Wat betreft de cijfers is er sprake van een toename van klachten, waarbij de meeste klachten bij KIFID gaan over schadeverzekeringen gevolgd door leven. De behandeltijden hebben onverminderd de aandacht van KIFID. Tegelijk ziet KIFID het aantal zaken dat door bemiddeling en schikking wordt afgerond toenemen, wat gunstig is voor de behandeltijden. Kijkend naar het aandeel van het intermediair in bemiddeling en uitspraken valt op dat - in verhouding met de andere partijen (banken en verzekeraars) - de uitkomst bij intermediairs vaker via bemiddeling of schikking plaatsvindt. Wij herkennen die positieve ontwikkeling.

Tegelijk volgen wij de uitspraken van KIFID nauwlettend en houden wij je op de hoogte van opmerkelijke zaken. Als uitspraken - of in ieder geval de communicatie daarover - tot onduidelijkheden leidt voor de markt, kaarten we dat aan. Een goede motivering van uitspraken is van belang om deze op de juiste manier te kunnen duiden. Loop je tegen zaken aan? Laat ons dat dan weten via info@adfiz.nl.