De AFM vraag in het rapport Marktindrukken 2021 aandacht voor naleving van de wettelijke eisen

De AFM vraag in het rapport Marktindrukken 2021 aandacht voor naleving van de wettelijke eisen

In de publicatie van de AFM Marktindrukken 2021 staat welke aandachtpunten de AFM signaleert voor adviseurs en bemiddelaars naar aanleiding van de Marktmarktmonitor 2021 en de gesprekken die de AFM met dienstverleners heeft gevoerd. 

Begin 2022 vraagt de AFM opnieuw de stand van zaken uit over de onderwerpen die in deze marktindrukken aan de orde komen. Het is daarom van belang om goed kennis te nemen van de aandachtspunten van de AFM zodat je waar nodig je bedrijfsvoering daar tijdig op kan aanpassen. Hieronder volgen op hoofdlijnen de aandachtspunten die in het rapport aan de orde komen: 

Wwft/Sanctiewet  
Hoewel de naleving van de eisen vanuit de Wwft is verbeterd, signaleert de AFM dat de risicobeoordeling van de eigen organisatie, het Wwft beleid en de vaststelling van risicoprofielen per klant nog niet altijd worden gedaan. Ook op andere punten vraagt de AFM om aandacht voor de naleving van de Wwft. Daarnaast wijst de AFM op de nakoming van de verplichtingen vanuit de sanctiewet, te weten de controle van relaties op basis van de sanctielijsten zowel bij aangaan als gedurende de dienstverlening. Kijk op ons kennisportaal Sanctiewetgeving en witwassen voor de uitleg en tools en handvatten. 

Uitbesteding 
Met name op dit punt geeft de AFM aan dat het verontrustend is om te zien, dat een deel van de financieel dienstverleners zonder contract uitbesteed. De AFM wijst op het belang van het maken van afspraken en het melden van incidenten. 

Samenwerken  
De AFM wijst op het belang van een strategische verkenning voorafgaande aan de samenwerking. Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor de kansen, maar ook voor de risico’s. Maak duidelijk afspraken en leg die vast. Net als bij een huwelijk moet je ook nadenken over wat te doen als je uit elkaar gaat. Wat is het captive risico dat je niet of nauwelijks van elkaar af kan? Wie is eigenaar van de software? En van wie is de klant? Dit zijn stuk voor stuk vragen waarop de AFM jou zal challengen als ze met jou in gesprek gaan over je samenwerking. Hou er rekening mee dat dit niet alleen geldt voor formele samenwerkingsverbanden, zoals adviseurs en bemiddelaars die samenwerken met volmachtkantoren, maar ook bij informele samenwerkingsverbanden, die zich vooral richten op het uitwisselen van kennis en ervaring. 

Beloningsbeleid 
Er is een wettelijke verplichting om beloningsbeleid vast te leggen en openbaar te maken. De AFM signaleert dat dit niet altijd gebeurt.  

Freelancers 

  • De beloning van freelancers moet vooraf vaststaan. Als dat niet zo is, is sprake van variabele beloning. Let daarop bij afspraken die je maakt met freelancers. 
  • Een freelancer werkt onder de naam en verantwoordelijkheid van de financieel dienstverlener en de onderneming is daarmee verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen. Controleer deze en leg dit vast. 

Vergunningen en diploma’s  

  • Trek je vergunning in als er geen sprake meer is van onderliggende activiteiten. Als je nog wel ingeschreven staat maar geen diploma meer hebt, ben je in overtreding. De AFM gaat dat in 2022 extra controleren.  
  • Leg inzake de diploma’s zowel je PE-certificaat als het onderliggende Wft-diploma vast. De AFM controleert op aanwezigheid van beide documenten 

De bovenstaande eisen vloeien voort uit de wettelijke regelingen waarop de AFM toeziet. Veel van de regelingen hebben te maken met je bedrijfsvoering en een goede inrichting daarvan helpt je om daaraan te voldoen. De onderwerpen komen jaarlijks terug in de uitvraag via de Marktmonitor, dus ook in die van 2022. Bij (herhaald) niet naleven kan dat aanleiding zijn voor de AFM om op te treden. Doe dus je voordeel met deze inzichten in het toezicht van de AFM. Kom je er niet uit neem dan contact met ons op. 

Het rapport Marktindrukken 2021 kun je via deze link downloaden.