AFM publiceert inhoudelijke terugkoppeling Markt Monitor

AFM publiceert inhoudelijke terugkoppeling Markt Monitor

In haar publicatie Marktindrukken geeft AFM de sector een terugkoppeling van de door adviseurs en bemiddelaars aangeleverde informatie in het kader van de jaarlijkse Markt Monitor en van de gesprekken die de AFM heeft gevoerd met diverse kantoren over de adviespraktijk. Vanwege corona zijn deze laatste gesprekken deels online gevoerd. 

De Marktindrukken laten zien welke onderwerpen voor onze beroepsgroep aandacht behoeven. Daarnaast valt hieruit op te maken dat de AFM oog heeft voor de vraagstukken waar de sector mee te maken heeft.  

Wij vinden het een goede zaak dat de AFM het gesprek hierover voert met de adviseurs in de praktijk en op deze wijze een inzichtelijke en brede terugkoppeling geeft. Als Adfiz gaan we hierover verder in gesprek met AFM. Heb je opmerkingen of vragen over de Marktindrukken of zijn er onderwerpen waarvan je vindt dat AFM die ook mee moet nemen, laat ons dat dan weten via info@adfiz.nl. Die uitwisseling van wensen en indrukken is namelijk belangrijk voor een beter onderling begrip en voor de praktijk van het toezicht.   

De belangrijkste punten uit de Marktindrukken 
Oog voor de actuele vraagstukken 

  • De AFM onderkent de belangrijke rol van de adviseur bij de ondersteuning van de klant en de mogelijk daarmee gepaard gaande vraagstukken voor veel kantoren.  
  • In de Marktindrukken komt de flexibele en snelle wijze waarop de sector zich heeft aangepast aan de uitdagingen van het coronavirus aan bod.  
  • Verdergaande digitalisering stelt adviseurs voor vraagstukken; uit de gesprekken heeft de AFM meegenomen dat bij adviseurs zorgen bestaan over de toenemende concentratie bij aanbieders, de verschraling van het aanbod en standaardisatie.  
  • De AFM geeft aan dat juist in deze markt de toegevoegde waarde van de financiële dienstverlener van belang is voor de klant om toch met de juiste oplossing te komen.  
  • Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn klant en doelgroep oriëntatie, samenwerking in de sector, maar ook onderwerpen zoals onverzekerbaarheid en de gevolgen van het coronavirus voor de adviespraktijk.  
  • De AFM geeft aan de uitdagingen te zien voor de sector en roept de sector op om te blijven zorgen dat het advieskanaal toekomstbestendig is. De toezichthouder ziet dat advieskantoren daar op verschillende manieren mee bezig zijn 
  • Wij blijven als Adfiz in gesprek met de toezichthouder en regelgever om de ruimte voor eigen ontwikkeling te blijven waarborgen.   

Zaken waarvoor meer aandacht nodig is 
Implementeer beheersmaatregelen Wwft 
De AFM roept de sector op om verder te gaan met de implementatie van de beheersmaatregelen om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Hoewel er verbetering is ten opzichte van vorig jaar zijn er nog stappen te zetten. In de publicatie gaat de AFM daarop in. In ons kennisdossier Wwft vind je meer informatie hierover en onze handleiding die je kan helpen bij het inregelen van de Wwft. Deze handleiding zijn we nu aan het updaten op basis van de nieuwe Leidraad van de AFM.  

Controleer je ingeschreven vergunningen 
AFM roept adviseurs op om in het vergunningenregister van de AFM te controleren of je daar met jouw kantoor nog geregistreerd staat met vergunningen voor gebieden waarop je geen activiteiten (meer) uitvoert. Zeker als er geen diploma’s aanwezig zijn, is het van belang dat de vergunning wordt ingetrokken.  

Stel een incidentenregister op 
De AFM constateert dat niet alle kantoren een regeling hebben voor incidenten, terwijl dat wel wettelijk verplicht is. In deze regeling leg je incidenten vast waarmee je te maken hebt gehad. In ons Wft-portaal vind je daar meer informatie over. 

Eed en Belofte 
De AFM benadrukt het belang van verankering van centrale normen en waarden voor de financiële sector. Denk dan aan zaken als klantbelang centraal en integere bedrijfsvoering en het belang van de eed en belofte als instrument hiervoor. De AFM signaleert dat financiële dienstverleners het belang daarvan inzien, ook al zijn er vragen naar het additioneel effect van dit instrument. Als Adfiz vinden we het belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven.  

Hoe verder 
De publicatie Marktindrukken is één van de instrumenten waarmee AFM een terugkoppeling geeft aan de sector. Daarnaast helpt het om breder kenbaar te maken waar de sector mee te maken heeft en waar ze voor staat. Het is van belang om met elkaar integraal naar de actuele vraagstukken te kijken en daarover het gesprek aan te gaan.  

In Q1 start de AFM wederom met de uitvraag vanuit de Markt Monitor (MMAB) en zullen de onderwerpen die in de Marktindrukken zijn gesignaleerd opnieuw aan de orde komen. Het is goed om nu te zien waarop je je kan voorbereiden. Tegelijk blijft van belang dat de AFM het gesprek aangaat met adviseurs over hun praktijk op de kantoren. Heb je vragen of opmerkingen daarover? Laat het ons weten. 

>> naar de AFM publicatie Marktindrukken