Wet bescherming klokkenluiders ingegaan op 18 februari

Wet bescherming klokkenluiders ingegaan op 18 februari

Nadat eind december de Wet bescherming klokkenluiders door de Tweede Kamer werd aangenomen, ging het wetgevingstraject snel. De Eerste Kamer heeft de wet als hamerstuk aangenomen, wat wil zeggen dat er geen debat gevoerd is. Op 17 februari 2023 zijn de grootste delen van de wet gepubliceerd in het Staatsblad, waarmee de wet op 18 februari 2023 in werking is getreden. 

De Wet bescherming klokkenluiders is een gevolg van een Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt. Nederland kende wel wetgeving rondom klokkenluiders, maar de Europese richtlijn scherpt die regels aan. Zo geldt voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van ondermeer financiële diensten geen minimumaantal werknemers om te moeten voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders. Dit betekent dat alle financiële adviseurs moeten voldoen aan de wet en onder andere een interne meldprocedure en een onderzoeksprotocol moeten opzetten. De meldprocedure moet de mogelijkheid bevatten om een melding mondeling of schriftelijk te doen.  

Nog niet alle onderdelen van de Wet bescherming klokkenluiders zijn in werking getreden. Zo moet de mogelijkheid tot anoniem melden met behulp van een externe vertrouwenspersoon of met behulp van bijvoorbeeld software nog verder uitgewerkt worden in lagere regelgeving. Dit geldt ook voor de bevoegdheden die het Huis voor Klokkenluiders, het expertise- en meldcentrum op het gebied van klokkenluiders, krijgt om boetes en sancties op te leggen.  

Omdat deze wet voor alle financiële adviseurs van toepassing is, zullen wij je vanuit Adfiz de nodige ondersteuning bieden. Denk dan aan een modelregeling voor zowel een meldprocedure als het onderzoeksprotocol publiceren. Verder organiseren we op donderdag 16 maart 2023 een webinar waarin de gevolgen van de Wet bescherming Klokkenluiders voor financieel adviseurs worden toegelicht. Inhoudelijk zal dit webinar verzorgd worden door Geert Vermeulen van De Integriteitscoördinator. 

>> aanmelden voor het webinar Klokkenluiders