UBO-register wordt deels opengesteld

UBO-register wordt deels opengesteld

Eind november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de toegang tot het UBO-register. Volgens die uitspraak moet voorkomen worden dat de beoogde transparantie van een UBO-register leidt tot misbruik, bijvoorbeeld doordat criminelen simpel achter NAW-gegevens kunnen komen. Alleen personen en organisaties die een legitiem belang hebben moeten de informatie uit het UBO-register kunnen inzien. In reactie op de uitspraak heeft minister Kaag de toegang tot het register volledig afgesloten, gedurende de termijn dat de gevolgen van de uitspraak in kaart werden gebracht.  

Op 20 januari heeft minister Kaag de Tweede Kamer geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie en het gedeeltelijk weer openstellen van het register. Duidelijk is dat alleen personen en instanties met een legitiem belang toegang mogen krijgen tot het UBO-register. 

De minister geeft aan dat instellingen die als poortwachter van het financiële stelsel fungeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), toegang moeten krijgen tot het register. Het gaat hier ondermeer om banken, levensverzekeraars en adviseurs die bemiddelen in levensverzekeringen. Probleem hierbij is dat lang niet alle Wwft-instellingen rechtstreeks toegang hebben tot het register maar gebruik maken van ICT-leveranciers. Deze leveranciers hebben echter geen toegang meer tot het register, dus moet er nagegaan worden hoe deze Wwft-instellingen kunnen worden geïdentificeerd om ze rechtstreeks toegang tot het register te kunnen verlenen. Hier wordt de komende tijd aan gewerkt. 

Verder geeft minister Kaag aan dat er ook andere personen en instanties zijn die mogelijk een legitiem belang hebben bij toegang tot het register. Zij geeft daarbij aan specifiek te willen kijken naar schadeverzekeraars. Op basis van nog vast te stellen indicatoren zal worden beoordeeld of er sprake is van een legitiem belang. De toegang voor deze instanties is dus nog niet direct geregeld. 

Wij zullen bij het Ministerie van Financiën aandacht vragen voor de rol en de positie van de financiële adviseurs in dit kader. Uiteraard houden wij je op de hoogte van eventuele ontwikkelingen.