Regelgeving uitbreiding recht waardeoverdracht kleine pensioenen ter consultatie

Nieuws
geplaatst op 24-3-2021  

Een wetsvoorstel dat pensioenuitvoerders een uitgebreider recht moet geven op waardeoverdracht van kleine pensioenen (minder dan €503,24 bruto per jaar) is ter consultatie voorgelegd. Het recht op waardeoverdracht is nu nog beperkt tot kleine ouderdomspensioenen die zijn ontstaan vanwege uitdiensttreding van een deelnemer. Per 1-1-2022 moet het mogelijk worden dat ook kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst automatisch kunnen worden overdragen.  

Wij vinden het positief dat het wetsvoorstel een beperking voor de uitbreiding van het recht op automatische waardeoverdracht bevat. Voorgesteld wordt dat kleine pensioenen met een vaste uitkering vanaf pensioendatum buiten de automatische waardeoverdracht vallen. De reden hiervoor is dat in deze situatie een deelnemer het risico loopt garanties te verliezen. Ook speelt in dit geval het risico van een bijbetalingsplicht voor de werkgever.  

Wij hebben in 2019 nadrukkelijk op deze risico’s gewezen in overleggen met stakeholders en het ministerie van SZW.  Dit leidt er nu toe dat in het te consulteren wetsvoorstel kleine pensioenen van uitkeringsovereenkomsten buiten de automatische waardeoverdracht blijven. 

In het wetsvoorstel wordt eveneens voorgesteld de afkoop van kleine netto-pensioenen mogelijk te maken en worden fiscale sancties weggenomen bij afkoop van een kleine nettolijfrente. 

Wil je aandachtspunten aan ons doorgeven voor de consultatie? Mail ze dan voor 16 april 2021 naar info@adfiz.nl. 

 

Categorien: Pensioenen