Overheid komt met regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC)

Nieuws
geplaatst op 10-2-2021  

In aanvulling op ons eerdere bericht over de schade bij bedrijven en winkels als gevolg van de coronarellen, geven wij je hier een laatste update. De overheid heeft 9 februari een loket aangekondigd voor ondernemers die als gevolg van de coronarellen schade hebben geleden die zij niet van hun verzekeraar vergoed krijgen. 

De exacte voorwaarden van de RBC-regeling worden binnenkort bekend gemaakt, maar in de brief aan de Tweede Kamer van 9 februari staan al de contouren van de regeling. De belangrijkste punten lichten we hier toe.  

Heb jij klanten die schade hebben geleden tijdens de coronarellen en is deze schade: 

  • niet verzekerd, of 
  • onvoldoende gedekt, of 
  • valt deze onder een eigen risico? 

Dan kan deze schade toch in aanmerking komen voor een vergoeding via de RBC-regeling. Overigens beschouwen verzekeraars de schade als klein molest hetgeen veelal gedekt is. Dit in tegenstelling tot groot molest (binnenlandse oproer/onlusten) waarvoor een wettelijk verzekeringsverbod geldt.  

Voorwaarden voor RBC-uitkering  
Ondernemers moeten zich met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling. De regeling is gericht op de schade die ondernemers hebben opgelopen als gevolg van de coronarellen. Bij het invullen van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de marktconforme uitgangspunten van verzekeringsmogelijkheden ter zake.  

Daarbij wordt uitgegaan van de volgende toekenningscriteria:  

  • De regeling voorziet in vergoeding van de dagwaarde en herstelkosten - dit sluit aan bij de gangbare basisuitkeringen in de verzekeringsmarkt.  
  • Materiële schade wordt vergoed - gevolgschade zoals omzetverlies valt niet onder de regeling.  
  • Immateriële schade valt niet onder de regeling - voor emotionele hulp en bijstand kunnen mensen terecht bij Slachtofferhulp Nederland. 
  • De schade is geleden in de periode 23 januari tot en met 28 januari 2021 - de periode waarin de grootschalige rellen plaatsvonden. 

Met deze uitzonderlijke regeling komt de overheid gedupeerde ondernemers tegemoet. Tevens zal vanuit de overheid en door verzekeraars waar mogelijk worden ingezet op schadeverhaal bij de relschoppers. Uiteraard blijft primair dat de verzekeringsmarkt zorgt dat waar mogelijk binnen het private kader de schadevraagstukken worden opgelost, maar het is een goede zaak dat voor deze uitzonderlijke schade nu een regeling is waarop gedupeerden terug kunnen vallen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. 

 

Categorien: coronavirus