Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: nieuwe norm keuzebegeleiding

Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: nieuwe norm keuzebegeleiding

Afgelopen week hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen gezonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven op het wetsvoorstel zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. Eerder deze week informeerden we je al over het partnerpensioen vóór de pensioendatum. In dit bericht gaan we in op de nieuwe norm keuzebegeleiding waartoe pensioenuitvoerders worden verplicht. 

Het wetsvoorstel verplicht pensioenuitvoerders een (digitale) keuzeomgeving in te richten om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te maken. Het gaat om keuzes die passen bij voorkeuren en financiële doelstellingen of wensen van een deelnemer. Voor de onderstaande punten hebben we aandacht gevraagd. 

Regel de verplichte keuzebegeleiding niet per pensioenuitvoerder maar via ‘Mijnpensioenoverzicht.nl’ 
In onze reactie wijzen we erop dat een deelnemer per pensioenuitvoerder te maken krijgt met een (digitale) omgeving. Een deelnemer wordt verplicht hiermee impactvolle keuzes te maken (zoals het al of niet doorbeleggen, uitruil van ouderdomspensioen naar nabestaandenpensioen of andersom, een hoog-laaguitkering en opname van een bedrag ineens). Om twee redenen vinden wij een keuzeomgeving vanuit een pensioenuitvoerder/pensioenverzekeraar niet wenselijk: 

  1. Het tast de marktwerking van verzekerde regelingen aan 
    We verwachten dat verplichte inzet van keuzeomgevingen ertoe zal leiden dat de situatie ontstaat dat de marktwerking wordt aangetast bij de aankoop van een pensioenuitkering op de pensioendatum. We voorzien dat er minder ‘geshopt’ zal worden met pensioenkapitaal voor de beste uitkering. Het ‘shoprecht’ blijft weliswaar bestaan, maar loopt wel gevaar als er een verplichte keuzebegeleiding komt te liggen bij de verzekeraar die de pensioenregeling van de deelnemer uitvoert. Het gevaar is reëel dat de deelnemer door keuzebegeleiding van de eigen verzekeraar er niet of onvoldoende op gewezen wordt dat een andere verzekeraar een hogere pensioenuitkering kan bieden. Via een (digitale) keuzeomgeving kan een deelnemer gestuurd worden naar een minder hoog pensioenaanbod. Het individuele belang van de deelnemer kan daarbij van ondergeschikte waarde worden. 
  2. Het sluit een adequate begeleiding uit 
    Wij wijzen erop dat een deelnemer met meerdere regelingen bij meerdere verzekeraars gebaat is bij keuzebegeleiding op zijn totaalsituatie. Op deze manier kan de deelnemer de samenhang van regelingen beoordelen en bundelen om één pensioen aan te kopen. Voorkomen moet worden dat een deelnemer te maken krijgt met een diversiteit aan keuzeomgevingen met verschillende werkingen. Al deze omgevingen zijn niet op elkaar aangesloten; ze zijn per verzekeraar ingericht. Terwijl dit wel een noodzakelijke voorwaarde is om adequaat begeleid te worden bij het nemen van impactvolle keuzes. Van een adequate keuzebegeleiding kan volgens ons geen sprake zijn om dat de keuzebegeleiding zich beperkt op het niveau van de pensioenregeling en niet op het enige juiste niveau van de deelnemer zelf met veelal meerdere pensioenregelingen. Wij pleiten daarom dat de keuzebegeleiding op het moment van de pensioendatum wordt ingericht vanuit een centrale onafhankelijke omgeving: bijvoorbeeld via Mijnpensioenoverzicht.nl als meest logische oplossing. Binnen een dergelijke omgeving kunnen keuzes op basis van alle beschikbare gegevens integraal en in samenhang met elkaar worden gemaakt. Dit dient het belang van de deelnemer. Het voordeel van keuzebegeleiding via Mijnpensioenoverzicht.nl is eveneens dat in voorkomende gevallen pensioengegevens van de partner beschikbaar zijn en desgewenst betrokken kunnen worden bij het maken van pensioenkeuzes. 

Schrap de duiding ‘passend’ bij keuzebegeleiding 
Het gaat volgens ons te ver om deelnemers keuzes te laten maken die passen bij voorkeuren en financiële doelstellingen en wensen van een deelnemer. ‘Passend’ heeft volgens ons ook raakvlakken met ‘passend adviseren’ volgen de Wft. Het duidt op financieel maatwerk. Het gaat volgens ons veel te ver dat een deelnemer verplicht wordt of aangezet wordt tot het verstrekken van uitgebreide persoonlijke (financiële) informatie: van zichzelf en eventueel van de partner om bepaalde pensioenkeuzes te maken. Hierbij moet ook worden bedacht dat de deelnemer niet zelf voor de verzekeraar heeft gekozen, maar zijn werkgever. De informatie die in dit kader door een pensioenuitvoerder mag worden gevraagd, moet vanuit privacy-redenen tot het noodzakelijke worden beperkt. We bepleiten ‘passend’ te vervangen door ‘een weloverwogen keuze’ of een ‘goed geïnformeerde keuze’. 

Maak financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar  
Last but nog least wijzen we erop dat voorkomen moet worden dat keuzes gemaakt worden die (onherstelbaar) nadelig uitpakken. Daarom stellen we voor om financieel advies voor begeleiding op de pensioendatum fiscaal aftrekbaar te maken.