Onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen verzonden naar Tweede Kamer

Onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen verzonden naar Tweede Kamer

Afgelopen week hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen verzonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven op het wetsvoorstel zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. In een serie ledenberichten informeren we je per onderwerp over onze reactie. In dit bericht gaan we in op het partnerpensioen vóór de pensioendatum. 

Het wetsvoorstel regelt dat het partnerpensioen vóór de pensioendatum niet meer bedraagt dan 50% van het laatstgenoten loon. Het moet verzekerd zijn op risicobasis. Voor de onderstaande drie punten hebben we aandacht gevraagd: 

  1. Sta toe dat de 50%-norm overschreden wordt als gevolg van respecteren bestaande aanspraken partnerpensioen vóór pensioendatum op opbouwbasis. 
    In onze reactie wijzen we erop dat het wetsvoorstel geen duidelijkheid geeft wat er met reeds opgebouwde pensioenkapitalen voor het nabestaandenpensioen (op opbouwbasis) gebeurt. We bepleiten dat opgebouwde rechten worden geëerbiedigd. Als dit ertoe leidt dat dat 50-% norm wordt overschreden, moet dit fiscaal zijn toegestaan.
  2. Zorg op pensioendatum voor mogelijkheid tot uitruil van ouderdoms- naar partnerpensioen ná pensioendatum ter hoogte van maximaal 70% van het ouderdomspensioen. 
    Een deelnemer kan er op de pensioendatum voor kiezen een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen naar partnerpensioen ná de pensioendatum, waarbij de hoogte voor het partnerpensioen maximaal 70% bedraagt van het ouderdomspensioen na uitruil. Een probleem doet zich voor wanneer een deelnemer zijn werkzame leven beëindigt bij een werkgever zonder pensioenregeling. In deze situatie is er geen sprake van uitruilmogelijkheid om het nabestaandenpensioen na de pensioendatum op een gewenst niveau te krijgen. Om schrijnende situaties te voorkomen bepleiten we dat op de pensioendatum er in alle gevallen een mogelijkheid is tot uitruil van ouderdoms- naar partnerpensioen ná de pensioendatum ter hoogte van 70% van het ouderdomspensioen.
  3. Zorg voor automatische uitruil van opgebouwd nabestaandenpensioen naar ouderdomspensioen bij overlijden partner. 
    Onduidelijk is wat er gebeurt met het opgebouwde partnerpensioen in het geval de partner overlijdt voor het moment dat de deelnemer met pensioen gaat. Ook is onduidelijk wat er gebeurt in geval van scheiding. We bepleiten dat opgebouwde rechten in de genoemde situaties niet vervallen en automatisch worden uitgeruild naar het ouderdomspensioen.