Minister past maatstaf voor toezichtkosten aan van fte naar omzet

Minister past maatstaf voor toezichtkosten aan van fte naar omzet

Het ministerie van Financiën heeft de wijziging gepubliceerd van het Besluit bekostiging toezicht 2019. Hierin is een aanpassing opgenomen van de maatstaf voor berekening van toezichtkosten door de AFM bij de categorie adviseurs en bemiddelaars. De huidige maatstaf op basis van het aantal Fte wijzigt naar een maatstaf op basis van omzet. Na afronding van de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer en advies van de Raad van State gaat de wijziging in per 1 januari 2020 en is daarmee van toepassing voor de bepaling van de kosten voor doorlopende toezicht vanaf 2020.  

Als reden voor aanpassing van de maatstaf wordt aangegeven dat binnen de toezichtcategorie adviseurs en bemiddelaars wijzigingen plaatsvinden, waardoor berekening op basis van Fte geen recht meer doet aan de omvang en draagkracht van de personen binnen de categorie. Daarbij wordt gewezen op technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de wijze waarop advies en bemiddeling plaatsvindt, zoals execution only. Overigens wordt ook de maatstaf van enkele andere categorieën aangepast.  

In onze consultatiereactie hebben we aangegeven dat als sprake is van een onevenwichtige verdeling van de toezichtkosten het van belang is om deze aan te passen. Echter, een nadere toelichting hierop ontbreekt in het besluit. Onder het mom van bezint eer ge begint hebben wij destijds een aantal vragen gesteld om hierover opheldering te krijgen. In het ontwerp besluit is nu nader geconcretiseerd waarop de omzet van toepassing is, namelijk op ‘omzet gerelateerd aan de activiteiten waarvoor de vergunning is verleend’, maar vragen over het nut en de noodzaak van deze aanpassing op korte termijn zijn wederom summier beantwoord.  

In de toelichting wordt ook ingegaan op de verschillende vragen die zijn gesteld over de aanpassing. Daaruit blijkt dat de minister geen problemen voorziet en geen extra (administratieve) verplichtingen verwacht voor de onder toezichtgestelden. Wij zijn nog in gesprek met de AFM en het Ministerie over de vormgeving van de nieuwe maatstaf, om ervoor te zorgen dat met name kleine ondernemingen hier ook echt geen hinder van ondervinden en niet geconfronteerd worden met onevenredige uitvoeringslasten. Er is er al enige ervaring met uitwisseling van gegevens via de periodieke marktmonitor van de AFM, maar het doel van deze uitvraag is anders dan de uitvraag voor de maatstaf. We volgen dit dan ook kritisch.  

Wat wel bevestigd is, is dat de aanpassing van de maatstaf geen gevolgen heeft voor de procentuele verdeling van de toezichtkosten tussen de verschillende toezicht categorieën. Adviseurs en bemiddelaars gaan voor het eerst sinds jaren procentueel fors minder bijdragen aan de AFM kosten en daar verandert dit besluit niets aan.  

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de aanpassing van de maatstaf naar omzet, dan kunt u dat aangeven via info@adfiz.nl.