Adfiz: Grondslag toezichtkosten niet zomaar aanpassen

Adfiz: Grondslag toezichtkosten niet zomaar aanpassen

Het ministerie van Financiën wil de bijdrage van adviseurs aan de toezichtkosten van de AFM vanaf 2020 baseren op omzet in plaats van fte. We hebben beeld bij een andere grondslag dan Fte voor financiële dienstverleners die vrijwel volledig online en zonder menselijke tussenkomst adviseren en/of bemiddelen. Tegelijk betekent omzet als maatstaf dat efficiëntere ondernemingen meer moeten bijdragen. Dat lijkt een straf te zijn op efficiencyverbetering. En de beoogde invoering zoals het ministerie die schetst in het consultatiedocument roept meer vragen op.

Doordat in de consultatie niet wordt ingegaan op de vormgeving is onduidelijk welke effecten de beoogde nieuwe grondslag gaat hebben. Wij hebben daarom in de consultatie gevraagd om een nadere toelichting op de overwegingen om nu per 1 januari 2020 tot aanpassing van de maatstaf over te gaan.

In hoeverre sluit de maatstaf op basis van omzet beter aan op de activiteiten van de AFM in het kader van toezicht op adviseurs/bemiddelaars dan een maatstaf op basis van fte? Staan de baten van de wijziging in verhouding met de kosten? Baten in de zin van een evenwichtiger verdeling dan thans en kosten in de zin van aanpassing op de nieuwe maatstaf. Wat zijn de kosten voor de markt om in te regelen op basis van de nieuwe maatstaf?  Is er een evenwichtige indeling op basis van omzet mogelijk of zijn er aspecten die afbreuk doen aan een maatstaf op basis van omzet, bijvoorbeeld meer fluctuatie in omzet dan bij fte?  Wat is de invloed van conjunctuur en wat als sprake is van een sterk fluctuerende omzet?

Veel vragen die een duidelijk antwoord verdienen voordat wat ons betreft op aanpassing kan worden over gegaan.

Hier vind je onze volledige reactie op de inmiddels gesloten internetconsultatie 'Wijziging besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met doorberekening vanaf 2020'.