Consultatieronde Wet werkelijk rendement box 3

Consultatieronde Wet werkelijk rendement box 3

De vermogensrendementsheffing in box 3 ligt al een tijdje onder vuur. De Hoge Raad heeft in december 2021 uitgesproken dat de Belastingdienst niet mag werken met fictieve rendementen. De forfaitaire box 3 belasting is in strijd met het recht op eigendom en het gelijkheidsbeginsel uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).  

Het (inmiddels demissionaire) kabinet heeft naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad de belastingheffing in box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen) door middel van overgangswetgeving tijdelijk aangepast, terwijl wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving. Eerder bleek al dat de ingangsdatum van de nieuwe wetgeving zou worden uitgesteld naar op z’n vroegst 2027. En hoewel het kabinet demissionair is, wordt wel verder gegaan met de voorbereidingen. Het kabinet heeft op 8 september een consultatieronde geopend die tot 21 oktober 2023 loopt. De consultatie is te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/wetwerkelijkrendementbox3/b1 

Vermogensaanwasbelasting 
De belangrijkste wijziging is dat het nieuwe stelsel de jaarlijkse aanwas van het vermogen belast. In de consultatiedocumenten is ondermeer het volgende te lezen:  

“Het stelsel beoogt het totale (werkelijke) rendement van vermogen in de heffing te betrekken. Daarbij wordt jaarlijks belasting geheven over de reguliere voordelen uit vermogen (zoals rente, dividend, huur en pacht minus kosten) en de gerealiseerde en ongerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen in het betreffende jaar (zoals koerswinst of koersverlies over aandelen), minus kosten. Gerealiseerde waardeontwikkelingen doen zich bijvoorbeeld voor bij verkoop. Ongerealiseerde waardeontwikkelingen doen zich voor als het vermogensbestanddeel daadwerkelijk in waarde is gestegen of gedaald, maar deze waardeontwikkeling nog niet te gelde is gemaakt. Voor onroerende zaken en aandelen in familiebedrijven en startende innovatieve ondernemingen geldt als uitzondering op de hoofdregel een vermogenswinstbelasting.” 

Totaalvoordeel wordt belast 
In het wetsvoorstel wordt geregeld dat het totale voordeel van box 3 wordt belast. Hierbij wordt gekeken over de gezamenlijke voordelen die worden behaald met bezittingen en schulden die onder box 3 vallen. Dit wordt in de consultatiedocumenten als volgt toegelicht: 

“Toepassing van de totaalvoordeelgedachte op de overige bezittingen en schulden houdt in dat de totale voordelen die worden behaald met dat vermogen gedurende het bezit van een belastingplichtige in de heffing worden betrokken. Dus alle voordelen minus de daarop betrekking hebbende kosten. Het voordeel wordt bepaald door vermogensvergelijking. Hierbij wordt uitgegaan van de ontwikkeling in de nominale waarde van het begin- en eindvermogen van het totale box 3-vermogen.” 

Input? 
Wil je naar aanleiding van deze consultatieronde aandachtspunten aan ons doorgeven? Afhankelijk van de reacties zal er vanuit Adfiz al dan niet op de consultatieronde gereageerd worden. Je kunt je input vóór 12 oktober 2023 mailen naar info@adfiz.nl.