AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

AFM onderzoekt noodzaak nadere invulling zorgplicht beheerfase krediet en verzekeringen

De AFM heeft onlangs de jaarlijkse brief gepubliceerd met haar wensen op het gebied van wet- en regelgeving. Bij de concrete wetgevingswensen zijn geen zaken die onze sector direct raken, maar in dezelfde brief kondigt de AFM wel aan dat zij het komende jaar gaat inventariseren waar behoefte bestaat aan concretisering van het wettelijk kader met betrekking tot de invulling van de zorgplicht in de beheerfase van krediet en verzekeringen. De conclusies van dit onderzoek zal de AFM delen met Financiën en deze kunnen leiden tot nadere invulling van de normen voor de beheerfase.

Meer aandacht voor de inrichting van de nazorg bij complexe producten is een belangrijk aandachtspunt bij onze inzet in het kader van de evaluatie van het provisieverbod. Hoewel de minister in zijn brief over de evaluatie heeft aangegeven te zullen kijken naar dit thema, heeft dat nog niet tot concrete invulling geleid. Het feit dat de AFM dit punt nu specifiek agendeert in de wetgevingsbrief maakt dat er nu wel stappen worden gemaakt.

Wij zetten het gesprek hierover met de AFM voort en zullen inbreng geven voor de inventarisatie. Daarbij is van belang om duidelijk onderscheid te maken tussen de wettelijke zorgplicht vanuit de Wft en de inrichting van de nazorg met de klant. Duidelijk moet zijn dat tegenover beheerdiensten een adequate vergoeding staat. Enno Wiertsema stipte dit ook aan in zijn onlangs verschenen maandcolumn.

Naast de inbreng bij de inventarisatie van de AFM blijven wij ook binnen andere gremia aandacht vragen voor een beter kader voor inrichting van de nazorg bij complexe producten.