Adfiz publiceert handreiking ‘Pensioendienstverlening op maat’

Adfiz publiceert handreiking ‘Pensioendienstverlening op maat’

We waren betrokken bij het ‘Aanvalsplan witte vlek pensioenen’ van de Stichting van de Arbeid (StvdA) om het aantal werknemers zonder pensioenregeling terug te dringen. Eén van de acties in het Aanvalsplan is het inschakelen van financieel adviseurs een belangrijke pijler onder het aanvalsplan. Op verzoek van de StvdA werkten we met de pensioensector aan een handreiking voor dienstverlening op maat om adviesdrempels voor met name kleine en startende werkgevers zoveel mogelijk weg te nemen.  

>> naar de handreiking 

Het kabinet wil het aantal werknemers zonder pensioenregeling terugdringen. Met name bij kleine en/of jonge bedrijven is namelijk sprake van een relatief groot aandeel werknemers dat geen pensioen opbouwt via de werkgever (respectievelijk 36% en 28% van de werknemers). De handreiking ‘Pensioendienstverlening op maat’ biedt een werkwijze om het pensioenadvies aan werkgevers zonder een pensioenregeling tijd- en kostenefficiënt in te richten, waarbij het advies onverminderd voldoet aan de wettelijke eisen. De Wft biedt deze ruimte ook. Onverminderd geldt daarbij het uitgangspunt dat het advies zorgvuldig moet zijn ingericht, conform de eisen van de Wft en het BW. 

Met de handreiking kunnen we bijdragen aan het terugdringen van het aantal werknemers zonder pensioenregeling. In de handreiking wordt verduidelijkt op welke wijze maatwerk mogelijk is in pensioenadvisering. Maatwerk in het pensioenadvies hangt af van de complexiteit van het bedrijf, waaronder ook de financiële positie van het bedrijf. In de handreiking worden concrete handvaten geboden. De handreiking is gericht op het onderbrengen van een pensioenregeling bij een pensioenverzekeraar, PPI of een APF. 

Recent informeerden we je al over de nieuwe tool van de Pensioenfederatie om te checken of sprake is van een verplichtstelling bij een bedrijfstakpensioenfonds als onderdeel van het adviestraject.