Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord voor verzekerde regelingen

Nieuws
geplaatst op 24-6-2020  

Deze week heeft minister Koolmees de ‘Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord’ naar de Tweede Kamer gezonden.  Dit document bevat de technische uitwerking van het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners vorig jaar juni hebben gesloten. Op basis van de inhoud zal nieuwe pensioenwetgeving worden voorbereid met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2022.  

Wij zijn positief over het feit dat in de Hoofdlijnennotitie een uitweg is gevonden voor de bijzondere problematiek bij de verzekerde regelingen. Het afgelopen jaar hebben we hiervoor onverminderd aandacht gevraagd bij het ministerie van SZW en stakeholders die betrokken waren bij de uitwerking van het pensioenakkoord. We hebben expliciet aandacht gevraagd voor de compensatieproblematiek die ontstaat bij verzekerde regelingen bij de overgang naar een nieuw stelsel met een leeftijdsonafhankelijke premie voor álle pensioenregelingen. Onze lobby heeft er mede toe bijgedragen dat in de Hoofdlijnennotitie een overgangsregeling is opgenomen voor bestaande deelnemers in premieregelingen.  

Om de compensatieproblematiek inzichtelijk te maken, hebben we o.a. een doorrekening gemaakt van het effect van de verplichte invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie bij verzekerde regelingen. Onze rapportage hebben we met betrokken partijen bij de technische uitwerking van het pensioenakkoord gedeeld.   

Belangrijke randvoorwaarden voor de overgang naar het nieuwe stelsel is voor het kabinet dat met de stelselwijziging geen versobering optreedt van de pensioenaanspraken. Eventuele nadelen van de transitie moeten voor deelnemers adequaat worden gecompenseerd. Een adequate compensatie op basis van kostenneutraliteit blijkt bij een verplichte overgang van bestaande premieregelingen met een premie die met de leeftijd oploopt, in de meeste gevallen niet mogelijk. Hiervoor hebben we ook in een eerder rapport expliciet de aandacht gevraagd.   

In de Hoofdlijnennotitie wordt – terecht – gesteld dat onderzoek en berekeningen hebben laten zien dat invoering van een leeftijdsonafhankelijke premie doorgaans niet mogelijk is binnen de randvoorwaarden van een adequate en kostenneutrale compensatie. Het zou tot fors hogere stijging van pensioenpremies leiden en/of lager pensioenuitkeringen. Daarom wordt voor deze regelingen gekozen voor een langere uitfasering in tijd. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de bestaande premieregeling voor deelnemers te blijven aanbieden. Nieuwe deelnemers die toetreden tot een bestaande of nieuwe premieregelingen dienen uiterlijk per 1 januari 2026 pensioen op te bouwen op basis van een vlakke premie. 

wij zijn tevreden met deze oplossing voor de compensatieproblematiek. De regeling vraagt nog nadere uitwerking en daarom blijven wij daarbij betrokken in het belang van een goede advisering van werkgevers en werknemers op basis van nieuwe wetgeving. Te verwachten is dat het wetgevingsproces dit najaar van start gaat. Ook dit zullen we op de voet volgen en onze inbreng leveren. 

 

Categorien: Pensioenen