Aandacht in consultatie voor belang van advies en knelpunten hypotheekmarkt

Nieuws
geplaatst op 5-9-2019  

Deze week sloot de consultatie van de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020. De voorstellen zijn in lijn met het beleid van de afgelopen jaren. We hebben de consultatie vooral aangegrepen om erop te wijzen dat ook bij verhogingen voor energiebesparende voorzieningen advies wel degelijk van belang kan zijn. Daarnaast vragen we opnieuw aandacht voor de forse knelpunten die de hypotheekmarkt nog altijd kent.

Advies bij verhoging

De banken pleiten voor vrijstellingen voor de geldverstrekker rondom het verhogen van de hypotheek als het gaat om financiering van energiebesparende voorzieningen. Een krediettoets zou voldoende zijn, waardoor advies of een kennis- en ervaringstoets bij execution only niet nodig zijn. Wij hebben erop gewezen dat het van belang is dat de consument zowel bij het aangaan als verhogen van een hypothecair krediet goed wordt geïnformeerd en geadviseerd. Een hypotheek is een grote en langdurige financiële verplichting en een verduurzamingsmaatregel mag op middellange termijn een no regret maatregel zijn, op korte termijn kunnen er wel degelijk risico’s zijn op gebied van bijvoorbeeld de betaalbaarheid van de verhoogde hypotheeklast op moment dat besparing nog niet gerealiseerd wordt, of een restschuld bij gedwongen verkoop. Een ‘verkort advies’ kan hier prima invulling aan geven.

Knelpunten

Daarnaast hebben we in de consultatie gewaarschuwd voor de knelpunten die de hypotheekmarkt nog altijd kent. Te vaak nog kunnen consumenten geen hypotheek krijgen, terwijl uit het advies naar voren komt dat de gewenste hypotheek wel degelijk verantwoord is. Mede dankzij het Platform Hypotheken en inspanningen van het Waarborgfonds Eigen Woningen is de situatie van een aantal doelgroepen de afgelopen jaren verbeterd. Bijvoorbeeld door de werkelijke lastentoets voor senioren. Tegelijkertijd zijn er groepen in de samenleving waar het perspectief de afgelopen jaren juist verslechterd is, in het bijzonder voor de duurhuurders.

Weliswaar biedt de huidige regeling  ruimte voor zogenaamde explain-dossiers, in de praktijk wordt hier door geldvertrekkers weinig invulling aan gegeven. Een uitzondering hierop betreft de pilot van BLG Wonen. We roepen de Minister op om (bij een positieve uitkomst van de pilot) te onderzoeken of er van overheidswege beleid kan worden ontwikkeld. In het verleden is immers gebleken dat een standaardisering van explain-situaties (zoals de werkelijke lastentoets) het aanbod voor bepaalde doelgroepen sterk doet toenemen. Daarnaast roept Adfiz de Minister op de positie van starters ook op andere manieren te verbeteren. Bijvoorbeeld door het voor starters mogelijk te maken de kosten koper mee te financieren, het versoepelen van de aflosverplichting en fiscale aftrekbaarheid binnen 30 jaar en een vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Categorien: Hypotheken