Waarborgen gevraagd in consultatiereactie om verkeerde beslissingen te voorkomen bij opname bedrag ineens

Nieuws
geplaatst op 22-10-2020  

In onze consultatiereactie op het ‘Besluit bedrag ineens, RVU en verlofsparen’ hebben we de aandacht gevraagd voor het voorkomen van verkeerde en onomkeerbare beslissingen bij de keuze voor opname van een bedrag ineens bij een tweede en derde pijlerproduct. We hebben nadrukkelijk gewezen op de risico’s die aan de keuze voor opnamen van een bedrag ineens op de ingangsdatum zijn verbonden. Het kiezen voor een bedrag ineens kan zeer nadelig uitpakken voor de loon- en inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke regelingen.  

Om te voorkomen dat verkeerde keuzes worden gemaakt, pleiten we voor de volgende maatregelen: 

  1. invoering van een financiële kennistoets voorafgaand aan de opname van een bedrag ineens. Op basis van deze toets moet de (pensioen)uitvoerder vaststellen of de deelnemer begrijpt wat de financiële risico’s en gevolgen zijn van opname van een bedrag ineens voor de loon- en inkomstenbelasting, premies volksverzekering en inkomensafhankelijke regelingen. Wanneer hieruit blijkt dat de deelnemer dit onvoldoende doorziet, moet de uitvoerder de deelnemer waarschuwen en aanraden financieel advies in te winnen. Als extra waarborg bepleiten wij een waarschuwende en controlerende slotvraag voorafgaand aan de opname die de deelnemer vraagt of deze voldoende zeker is van zijn keuze.
  2. het wegnemen van de drempel om financieel advies in te winnen bij de afweging van opname van een bedrag ineens door de van kosten van financieel advies op dit punt financieel aftrekbaar te maken. 
  3. Aanvullend hebben we bepleit om de verplichte informatie over het keuzerecht voor een tweede pijlerproduct ook minimaal zes maanden voor de pensioeningangsdatum te verstrekken aan de deelnemer. Op deze manier wordt de informatievoorziening aan de deelnemer in de tweede en derde pijler gelijkgetrokken. 
  4. Ook pleiten we ervoor om de opname van een bedrag ineens in situaties waarin een ex-partner betrokken is, altijd via de pensioenuitvoerder te laten verlopen wanneer ex-partners nog te maken hebben met de huidige regels voor pensioenverevening. Dit voorkomt juridische procedures. 

In het Besluit bedrag ineens, RVU en verlofsparen worden de specifieke bepalingen voor informatievoorziening aan de deelnemer met een tweede of derde pijler product geregeld. Eerder hebben we gereageerd op het wetsvoorstel dat opname van een bedrag ineens per 2022 moet gaan regelen.  

Categorien: Pensioenen