Verlaging toetredingsdrempel WIA laat op zich wachten

Nieuws
geplaatst op 19-7-2021  

Begin juni verscheen het SER-advies over de toekomst van de arbeidsmarkt. Naast het in stand houden van de tweejarige loondoorbetalingsplicht en het verkorten van de WGA tot vijf jaar werd in dit stuk ook gepleit voor het verlagen van de ondergrens voor de WIA van 35% naar 25% of 15%. Hierop heeft minister Koolmees het CPB en UWV onderzoek laten doen naar de effecten van een dergelijke verlaging. Een besluit hierover laat hij over aan het nieuwe kabinet. 

In de Kamerbrief gaat de Minister van SZW ook in op de uitkomsten van het onderzoek. Hieruit blijkt dat een verlaging van de WIA-drempel zorgt voor een stijging van de lasten en instroom in de Ziektewet. De instroom in de WW en bijstand zullen naar verwachting dalen. Opvallende uitkomst van dit onderzoek is dat stijging en de daling van de hiermee gemoeide kosten waarschijnlijk tegen elkaar weg zullen vallen. Problematisch is echter wel dat het UWV meer uitvoeringswerkzaamheden krijgt, terwijl de uitvoeringsorganisatie op dit moment al een capaciteitstekort heeft bij de Ziektewet- en WGA-dienstverlening. Eventuele vervolgstappen laat Koolmees daarmee aan een volgend kabinet. 

Vanuit Adfiz zijn we betrokken bij de politieke ontwikkelingen rondom loondoorbetaling bij ziekte en de discussie over aanpassing van de WIA. Wij zullen met name kijken wat de gevolgen voor de private markt en voor jou als adviseur zijn. Daarnaast werkt de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz momenteel aan een aantal voorstellen om de hybride markt ook op andere manieren te verbeteren. In het najaar zullen wij je hierover nader informeren. 

Categorien: Zorg en inkomen