Verbetervoorstellen naar aanleiding van evaluatie wetgeving doorbeleggen na de pensioendatum

Nieuws
geplaatst op 17-2-2020  

Deze week buigt de Tweede Kamer zich over de Wet verbeterde premieregeling. Vorige week nodigden we je uit om op basis van je ervaringen uit de adviespraktijk eventuele suggesties ter verbetering van de regelgeving met ons te delen. Op basis van ervaringen uit de pensioenadviespraktijk doen wij zes verbetervoorstellen: 

 1. Maak de variabele uitkering tot default of leg de default-keuze bij de werkgever
  Uit een onderzoek door SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het kabinet, blijkt dat de meeste pensioendeelnemers in de praktijk nog kiezen voor een vaste uitkering (95% van de deelnemers in 2018). Tegelijkertijd blijkt dat de deelnemers nog geen bewuste keuze maken tussen een vaste of variabele uitkering, waardoor ze in de standaardoptie voor een vaste uitkering terecht komen. Wij bepleiten in plaats van de vaste uitkering de variabele uitkering tot standaardoptie te maken of de default-keuze door de werkgever te laten bepalen. Hierdoor kan juist in situaties van een langdurige lage rentestand het pensioenresultaat in principe verbeterd worden doordat langer belegd kan worden in bepaalde (zakelijke) waarden. Ook kan het pensioenresultaat in principe verbeterd worden doordat er minder ingrijpend behoeft te worden afgebouwd.
 2. Maak switchen van beleggingsprofiel na de pensioendatum mogelijk
  Een deelnemer die kiest voor een variabele uitkering belegt doorgaans nog tientallen jaren door. Het zou mogelijk moeten zijn dat een deelnemer - om welke reden dan ook – kan kiezen voor aanpassing van het beleggingsprofiel met als doel meer of minder risico te lopen. 
 3. Maak eenmalig omzetten keuze voor vast of variabel mogelijk na pensioendatum
  Na de pensioendatum is er geen mogelijkheid meer om de keuze voor een vaste of variabele uitkering te herzien. Wij bepleiten dat een deelnemer nog eenmaal de mogelijkheid krijgt om de gemaakte keuze na de pensioendatum te herzien.
 4. Maak fiscale aftrekbaarheid van advieskosten voor deelnemer mogelijk op keuzemomenten
  Uit de evaluatie blijkt dat er aandacht nodig is voor een betere informatievoorziening en advies van deelnemers bij het maken van belangrijke keuze voor een (deels) vaste of variabele uitkering. Uit het SEO-rapport blijkt dat het vanwege de complexiteit voor deelnemers lastig is pensioenproducten te vergelijken. Wij bepleiten daarom dat een deelnemer door de pensioenuitvoerder verplicht gewezen wordt op het belang om advies in te winnen bij het maken van de keuze. De advieskosten die worden gemaakt moeten voor de deelnemer fiscaal aftrekbaar zijn. 
 5. Maak doorbeleggen ook voor het pensioen van een DGA mogelijk
  Voor een DGA is het sinds 2017 niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Hiermee is een belangrijk verschil verdwenen tussen een DGA en een ‘gewone’ werknemer. Het is dan ook logisch dat de DGA dezelfde mogelijkheden en zekerheden heeft voor de pensioenopbouw als een werknemer. Geregeld dient daarom te worden dat de DGA onder de werkingssfeer van de Pensioenwet wordt gebracht. 
 6. Behoud huidige garanties bij keuze voor doorbeleggen
  De minister wil naar aanleiding van de onderzoeksuitkomsten in gesprek met DNB en uitvoerders kijken hoe omgegaan moet worden met garanties bij het kiezen voor doorbeleggen. Daarbij geeft hij aan dat het belang van de deelnemer centraal moet staan. Wij bepleiten dat er waarborgen komen dat garanties onverminderd worden toegekend en dat de keuze voor doorbeleggen niet automatisch leidt tot het vervallen van toegezegde garanties. 
Categorien: Pensioenen