Uitstel invoering IDD nodig voor goede voorbereiding op nieuwe regels

Uitstel invoering IDD nodig voor goede voorbereiding op nieuwe regels

Na jaren van voorbereiding en discussie over de aanpassingen in de Europese richtlijn voor verzekeringsdistributie IDD komt de datum van inwerkingtreding nu met rasse schreden naderbij: 23 februari 2018 moet de Europese wetgeving zijn omgezet in nationale wetgeving én moet de markt voldoen aan de nieuwe regels. Pas nu begint de omzetting in nationale regels zijn definitieve vorm te vinden. Wij pleiten daarom voor uitstel om de markt de tijd te geven zich goed voor te bereiden.

De nieuwe richtlijn heeft forse impact op alle onderdelen van het distributieproces. Nederland loopt voorop in regelgeving en de impact is daardoor minder groot dan bij veel andere Europese lidstaten Toch zullen de Europese regels ook voor de Nederlandse markt forse implicaties hebben. Zeker  de regels voor het productontwikkelingsproces, het informatiedocument schadeverzekeringen, de aanscherping van regels voor beleggingsverzekeringen en de aanvullende regels voor informatieverstrekking vragen de nodige uitwerking. De markt moet de gelegenheid hebben zich daarop voor te bereiden. Daarvoor is van belang dat er voldoende tijd is én dat de regels duidelijk zijn.

En in dat laatste zit nu de crux. De voorgenomen aanpassingen in de Nederlandse regelgeving vanwege de IDD zijn pas onlangs gepubliceerd en zijn nog niet definitief. Het wetsvoorstel ligt nog voor in het parlement en de Bfgo moet nog geconsulteerd worden. Ook aanvullende regelingen wachten nog op wijziging, zoals de vrijstellingsregeling. Daarbij zal de impact afhangen van de proportionele toepassing van de regels door regelgever en toezichthouder. Adfiz is hierover nog in gesprek met het ministerie van Financiën en de toezichthouder AFM. Kortom, de regelgeving is nog niet afgerond. Dat is in Nederland zo en in andere Europese landen is dat niet anders.

De Europese politiek heeft dit signaal van de Europese koepel van Adfiz, BIPAR, en andere marktpartijen opgepikt. Uitstel van de IDD staat nu prominent op de Europese politieke agenda. Het wordt nu als werkbare optie gezien om wel van de lidstaten te verlangen dat zij de Nationale regelgeving op orde te hebben op 23 februari 2018, maar dat de regelgeving op een later tijdstip van toepassing wordt, te weten 1 oktober 2018. . In dat scenario krijgt de markt de tijd om zich voor te bereiden op een deugdelijke implementatie op basis van de definitieve regels.  

Uit contacten met collega’s uit andere lidstaten begrijpen wij dat de vertaling van de IDD in nationale regelgeving voor veel lidstaten al een forse uitdaging is. Alle reden dus om volop te gaan voor een redelijke invoeringstermijn. Wij pleiten daarom met Bipar voor uitstel, net als andere Europese marktkoepels.