STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

Nieuws
geplaatst op 29-6-2020  

In het Pensioenakkoord (juni 2019) is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid (STAR) met een aanvalsplan komt om de omvang van het aantal werknemers dat geen pensioen via de werkgever (tweede pensioenpijler) opbouwt (zgn. witte vlek), terug te dringen. Aanleiding hiervoor zijn cijfers van het CBS (2019) waaruit blijkt dat veel minder werknemers via hun werkgever pensioen opbouwen dan steeds werd gedacht.  

De Minister van Sociale Zaken en de Tweede Kamer zijn bezorgd hierover. Minister Koolmees heeft de Stichting van de Arbeid daarom verzocht met een aanvalsplan te komen om de ‘witte vlek’ terug te dringen. Voor dit aanvalsplan heeft de Pensioencommissie van Adfiz inbreng geleverd. 

De STAR concludeert dat 9 % à 10 % van de werknemers behoort tot de witte vlek en dat de kans groot is dat zonder acties en maatregelen de omvang van de witte vlek toeneemt. De STAR wijst erop dat in de 10 sectoren met de grootste witte vlek vooral jonge (<8 jaar) en kleine bedrijven ( <9 medewerkers) een belangrijk aandeel hebben in de witte vlek.  Het verkleinen van de witte vlek vraagt niet alleen grote inspanningen van o.a. werkgevers- en werknemersorganisaties, maar ook van partijen zoals de overheid, AFM, CBS, KvK en pensioenadviseurs.  

In haar actieplan doet de STAR voorstellen om het pensioenbewustzijn onder werkgevers en werknemers te vergroten en drempels voor (startende) werknemers te verlagen. Een van de voorstellen is de drempel voor (kleine) werkgevers weg te nemen door pensioenadvisering op maat mogelijk te maken.   

De STAR realiseert zich dat ze het aanvalsplan uitbrengt in een tijd dat de onzekerheid bij bedrijven ontegenzeggelijk groot is en dat als gevolg daarvan actiepunten om de witte vlek tegen te gaan op dit moment niet de hoogste prioriteit zullen hebben. Het terugdringen van de witte vlek kan dan ook niet op de korte termijn gerealiseerd worden. Het vraagt inspanningen voor de langere termijn en voortdurende aandacht. 

Categorien: Pensioenen