SIVI richtlijn moet zorgen voor betere en foutloze aanlevering van berichten door verzekeraars

SIVI richtlijn moet zorgen voor betere en foutloze aanlevering van berichten door verzekeraars

De Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs die SIVI samen met Adfiz heeft opgesteld is vandaag gepubliceerd door SIVI en onder de aandacht gebracht van alle betrokkenen in de provinciale keten: verzekeraars, serviceproviders en adviseurs. Met de richtlijn wordt een impuls gegeven aan kwaliteitsverbetering bij de verzending van berichten rond prolongatie.

Datakwaliteit en verwerkbaarheid van data en documenten luistert nauw, de efficiëntie van berichtenverkeer gaat makkelijk verloren bij uitval. Uitval leidt immers tot handmatige invoer. Alle betrokken partijen in het (provinciale) distributieproces moeten onderling rekening houden met elkaar en met de impact van eigen handelen op andere partijen in de keten. De Richtlijn Berichtenverkeer Prolongaties Incasserende Adviseurs doet een beroep op deze gedeelde verantwoordelijkheid van provinciale ketenpartners. De NVGA en het Verbond van Verzekeraars ondersteunen de Richtlijn.

Link naar persbericht

Inhoud van de richtlijn

De Richtlijn biedt een overzicht van alle huidige varianten van verzending (scenario’s) van berichten (boekingsberichten en digitale documenten) en onderscheidt daarbij drie groepen:

  • ideaal (oftewel het doelscenario),
  • alternatief en
  • onwenselijk

De SIVI doelstelling is dat verzekeraars en serviceproviders berichten verzenden zonder fouten en ongewenste scenario’s omzetten naar het doelscenario. Het doelscenario is daarbij dat gegevens en documenten geautomatiseerd kunnen worden verwerkt met minimale handmatige handelingen. De eindklant wordt voorzien van de juiste informatie en onderliggende stukken. Naast besparing in arbeid komt dit ten goede aan de doorloopsnelheid en vermindert de foutgevoeligheid.

Er zijn alleen nog papieren documenten op uitdrukkelijk verzoek van de eindklant. De binnengekomen documenten en de documenten die voortkomen uit de verwerking en facturatie, zijn door het administratiepakket voorzien van de juiste codering, bestemming(en) en afdrukvolgorde. Per bestemming (eindklant en/of klantmap) is dan de juiste set van documenten samen te stellen en indien de eindklant de documenten op papier wil hebben, in de juiste volgorde af te drukken.

Bij het doelscenario is van belang dat behalve de systematiek van de digitale aanlevering met name ook de kwaliteit van de digitale aanlevering op orde is en berichten conform de standaarden worden aangeleverd. Omdat inrichting van het doelscenario voor een aanbieder niet in alle gevallen mogelijk is, is voorzien in alternatieve scenario’s. In de Richtlijn zijn ook deze alternatieve scenario’s beschreven.

Wat betekent dit voor jou als adviseur?

De richtlijn moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van aangeleverde berichten rond prolongatie en daarmee een verbetering van jouw performance en verlaging van je kosten. Dat is in het belang van de intermediaire keten en van de eindklant. Met de publicatie doen SIVI, Adfiz, Verbond en NVGA een beroep op de verantwoordelijkheid van provinciale ketenpartners. SIVI zal de komende periode de Richtlijn actief onder de aandacht brengen bij betrokken partijen binnen de keten en vanaf het vierde kwartaal van dit jaar periodiek een dashboard publiceren om de voortgang van de implementatie van de Richtlijn te volgen.

Meldpunt

Als jij in de aanlevering van berichten fouten signaleert of uitval die bij het volgen van het gewenste scenario voorkomen had kunnen worden, meld dat bij de verzender van de berichten (de verzekeraar of service provider) én via het meldpunt bij SIVI

Adfiz zal samen met SIVI betrokkenen oproepen om opvolging te geven aan de richtlijn en toezien op de voortgang.