Reageer op voorgestelde wijziging verplichte deelname pensioenfonds Houtbedrijf samen te voegen met pensioenfonds Meubel

Nieuws
geplaatst op 10-10-2019  

Heb je klanten die deelnemen aan het pensioenfonds Houtbedrijf? Voor hen gaat er mogelijk het een en ander veranderen. Vertegenwoordigers van de bedrijfstak voor het Houtbedrijf hebben – samen met vertegenwoordigers van de bedrijfstak Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven – bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een verzoek tot wijziging van de verplichtstelling ingediend. Dit voorstel wordt nu geconsulteerd. De Pensioencommissie nodigt je uit om de voorgelegde wijziging te beoordelen op basis van je ervaring en kennis uit de adviespraktijk met de genoemde pensioenfondsen. Jouw bevindingen of verzoeken om verheldering dienen we dan samen met die van de Pensioencommissie in bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Kern van de wijziging is dat de werkgevers in de bedrijfstak voor het Houtbedrijf gaan vallen onder de verplichtstelling van de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven. Verzocht wordt om de verplichtstelling voor het pensioenfonds voor de Houthandel volledig in te trekken als gevolg van het samengaan met pensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven.  

Of een werkgever onder een verplichtstelling valt hangt af van de werkingssfeer die in de verplichtstelling is omschreven. In de praktijk blijkt meer dan eens dat – het wijzigen van – de verplichtstelling voor meerdere interpretaties vatbaar kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de omschrijving van de werkingssfeer duidelijk is en/of goed gedefinieerd is wanneer een werkgever ‘uitsluitend of in hoofdzaak’ activiteiten verricht die onder de werkingssfeer vallen (uren-criterium), er geen overlap is in de werkingssfeer met andere pensioenfondsen, etc.   

Voor de pensioenadviespraktijk is helderheid ten aanzien van de ‘werkingssfeer’ op dit punt van het grootste belang. Voorkomen moet worden dat een bedrijf zich niet aansluit bij het juiste pensioenfonds, omdat het fonds met terugwerkende kracht dan alsnog de betaling van niet afgedragen pensioenpremies kan vorderen.  

Je reactie kun je tot 29 oktober a.s. met ons delen. Wij zorgen er vervolgens voor dat de verzamelde bevindingen tijdig worden voorgelegd aan de minister. Het definitieve besluit van de Minister wordt gezamenlijk met de zgn. zienswijzen die tegen de aanvraag zijn ingediend vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant.  

De benodigde stukken om te beoordelen vind je hier en hier. 

Categorien: Pensioenen