Prolongatie 2022: uitgangspunten en richtlijnen

Prolongatie 2022: uitgangspunten en richtlijnen

Net zoals vorig jaar hebben we ook dit jaar samen met VNAB en het Verbond de handen ineengeslagen om uitgangspunten en begeleidende richtlijnen op te stellen voor het prolongatieproces 2022. De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. Het initiatief is verder gericht op het voorkomen van verrassingen in het laatste kwartaal, verbeteren van de klanttevredenheid en de verzekerbaarheid stimuleren. 

Voorafgaand aan het opstellen van de prolongatierichtlijnen 2022 heeft VNAB begin dit jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de prolongatie van januari 2021. Het doel hiervan was de oorzaken van de problemen helder te analyseren en oplossingsrichtingen te vinden voor het verbeteren van de klanttevredenheid, verzekerbaarheid, samenwerking met klanten en onderlinge samenwerking tussen marktpartijen. In september staat de eindrapportage en een meerjarig plan van aanpak op de agenda van het VNAB bestuur. De VNAB is en blijft hierbij in overleg met ons, het Verbond van Verzekeraars en NARIM. 

Een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen op een rij: 

  • Communicatie: tijdigheid en een duidelijke planning om wederzijdse verwachtingen te managen. Een rode draad hierin is dat in het tweede en derde kwartaal al overleg is tussen makelaars en verzekeraars om op hoofdlijnen elkaar te informeren. 
  • Prolongatievoorstel: uiterlijk in september volgen concrete voorstellen. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld in afwachting van risico-informatie van de klant of afstemming met herverzekeraars, wordt dit zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd. Geef als verzekeraar duidelijk aan in welke segmenten polissen niet worden opgezegd en aangepast. 
  • Risico-informatie/preventiemaatregelen: beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is belangrijk voor een soepel prolongatieproces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie tijdig te verzamelen. Verzekeraars geven tijdig duidelijkheid over de benodigde informatie. De haalbaarheid voor een klant voor wat betreft tijdsbestek en praktische mogelijkheden moet worden meegenomen. 
  • Operationeel proces: polissen die zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, worden door de makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan de verzekeraar voor spoedige verwerking in e-ABS. Mede ter voorkoming van een veelheid aan openstaande dossiers in december die het totaaloverzicht vertroebelen. 
  • Beschikbaarheid/bereikbaarheid: om te voldoen aan de primaire doelstellingen van het opzetten van deze uitgangspunten, is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars volop in gesprek blijven over de laatste risico’s die moeten worden gedekt. 

>> naar de uitgangspunten en begeleidende richtlijnen