Procedure ‘massaal bezwaar plus’ box 3 gepubliceerd

Procedure ‘massaal bezwaar plus’ box 3 gepubliceerd

In de Staatscourant is de ‘Aanwijzing massaal bezwaar plus over kalenderjaren 2017 tot en met 2020’ gepubliceerd. Deze aanwijzing lijkt vooral door het ministerie van Financiën opgesteld om te voorkomen dat de Belastingdienst overstelpt wordt met bezwaarschriften en procedures. 

In het zogenaamde ‘Kerstarrest’ heeft de Hoge Raad eind december 2021 een uitspraak gedaan in een massale bezwaarprocedure over de belastingheffing box 3 (vermogensrendementsheffing) over de jaren 2017 en 2018. Kern van de uitspraak was dat de forfaitaire box 3 belasting in strijd is met het recht op eigendom en het gelijkheidsbeginsel uit het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). De Hoge Raad bepaalde dat er rechtsherstel geboden moet worden aan de bezwaarmakers waarbij aangesloten moet worden bij het werkelijke rendement. 

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak van een belastingplichtige die niet tijdig bezwaar had gemaakt tegen de heffing van box 3. Deze belastingplichtige had dan ook niet geparticipeerd in de bezwaarprocedure die leidde tot het ‘Kerstarrest’. In deze zaak sprak de Hoge Raad uit dat er te laat bezwaar is gemaakt en dat daarom de aanslagen onherroepelijk vast stonden. Mensen die geen tijdig bezwaar hebben ingediend tegen de belastingheffing van box 3, hebben, aldus de Hoge Raad, geen recht op “op rechtsherstel gerichte compensatie”. Omdat bleek dat alsnog veel mensen bezwaar zouden gaan maken bij de Belastingdienst, is de overheid in overleg gegaan met belangenorganisaties. Gezamenlijk is een aantal rechtsvragen geformuleerd die niet expliciet behandeld zijn in het arrest van 20 mei 2022. Deze vragen zullen worden voorgelegd aan de belastingrechter.  

Op basis van de procedure ‘massaal bezwaar plus’ kunnen ook de mensen die geen bezwaar hebben gemaakt over de belastingaangifte box 3 van de jaren 2017 tot en met 2020, aanspraak maken op toekomstige definitieve uitspraken van rechters. Hierdoor hoeft de Belastingdienst niet alle verzoeken individueel af te handelen, maar kan er eventueel een besluit tot ambtshalve vermindering worden genomen voor alle gevallen die onder de rechtelijke uitspraak valt. 

In het nieuwsbericht waarin de procedure ‘massaal bezwaar plus’ wordt aangekondigd, staat ondermeer: “Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de HR in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.”