Nieuwe norm keuzebegeleiding naar verwachting per 1 juli 2024 ingevoerd

Nieuwe norm keuzebegeleiding naar verwachting per 1 juli 2024 ingevoerd

Het wetsvoorstel Toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders een (digitale) keuzeomgeving in te richten om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te maken. Het moet gaan om keuzes die passen bij de voorkeuren en financiële doelstellingen of wensen van een deelnemer. Op uitdrukkelijk verzoek van een deelnemer kan verzocht worden om gegevens uit Mijnpensioenoverzicht te delen met een pensioenuitvoerder. Dit moet zorgvuldig gebeuren met waarborgen voor de privacy van de deelnemer bij de gegevensdeling.

De invulling van de nieuwe norm keuzebegeleiding wordt geregeld in een apart Besluit. Dit besluit wordt voor advies voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Minister heeft aan de Tweede Kamer meegedeeld dat gegeven de technische uitwerking en het belang van zorgvuldige (privacy)waarborgen, het te verwachten is dat het onderdeel keuzebegeleiding vanaf 1 juli 2024 van kracht wordt.