Minister ziet voordelen van opt-out verplichte AOV zelfstandigen

Minister ziet voordelen van opt-out verplichte AOV zelfstandigen

In het voorjaar van 2023 is er meer bekend geworden over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. In een ledenbericht hebben we de hoofdlijnen van de verplichte AOV beschreven. RADI AOV heeft een kennisdocument gemaakt waarin de beschikbare informatie helder beschreven staat. Maar het wachten is nog steeds op het wetsvoorstel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt er hard aan om dat wetsvoorstel nog in het eerste kwartaal van 2024 ter consultatie voor te leggen. 

Vanuit de Eerste Kamer zijn er in de zomer van 2023 vragen gesteld over ondermeer de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Een aantal fracties vroeg zich af of een opt-out niet zorgt voor averechtse selectie. Met een opt-out wordt de mogelijkheid ingebouwd om uit het publieke AOV-stelsel te stappen als de persoon in kwestie een private verzekering afsluit "met ten minste dezelfde dekking en premie als de publieke variant”. Een opt-out biedt mogelijkheden voor de private markt om volledige AOV’s aan te blijven bieden. “Is overwogen, zo vragen deze leden [van de Eerste Kamer], om niet voor een duaal stelsel te kiezen maar voor één publiek stelsel waarbij bijvoorbeeld private verzekeringen en broodfondsarrangementen als tweede pijler dienen?” 

Demissionair minister Van Gennip geeft echter aan vast te willen houden aan een opt-out. Ze geeft aan dat een stelsel met een opt-out inderdaad qua uitvoering complexer is, maar dat er ook belangrijke voordelen zijn voor een duaal stelsel van privaat en publiek naast elkaar. De minister vindt het belangrijk dat een private verzekering meer maatwerkmogelijkheden en keuzevrijheid biedt aan zelfstandigen die zich moeten verzekeren.  

Daarnaast, zo stelt de minister, “kent een verplichte publieke verzekering met alleen ruimte voor private verzekeringen om als tweede pijler/aanvulling te dienen, ook nadelen in de vorm van extra complexiteit voor verzekerden en onduidelijkheid en inefficiëntie in de verantwoordelijkheidsverdeling bij de re-integratie. In een dergelijk stelsel zal een zelfstandige met een aanvullende verzekering te maken krijgen met zowel de publieke uitvoerder als de private verzekeraar, waarbij UWV en de private verzekeraar verschillende uitkeringsvoorwaarden kunnen hanteren.” In die situatie zou de private verzekeraar bovendien minder prikkels hebben om de arbeidsongeschikte zelfstandige te re-integreren, omdat de private verzekeraar slechts gaat over een deel van de uitkering. 

Op basis van de reactie van de minister ziet het er dus wel naar uit dat er een mogelijkheid voor een volledige opt-out komt als de verplichte AOV voor zelfstandigen wordt geïntroduceerd.