Meer guidance bij de verzekering van zonnepanelen

Meer guidance bij de verzekering van zonnepanelen

Verduurzaming van particuliere en zakelijke objecten door het leggen van zonnepanelen neemt een grote vlucht. Een extra stimulans achter het plaatsen van zonnepanelen voor het zelf opwekken van energie is de subsidieregeling.  

Met de groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is er een toenemend belang voor de verzekeringsbranche om zicht te krijgen in de technische aspecten van zonnepanelen en de risico’s die daarmee samenhangen. Voor jou als adviseur is het belangrijk om bijtijds met de ondernemer in gesprek te gaan over de aspecten rondom de installatie van de zonnepanelen. Zo worden vragen achteraf over de verzekerbaarheid ervan voorkomen. Probleem bij de advisering over het verzekeren van zonnepanelen is echter dat vaak niet duidelijk is wat de brandveiligheidseisen zijn bij installatie van zonnepanelen.  

Afgelopen tijd zijn door het Verbond in overleg met de branchevereniging van installateurs en fabrikanten van zonnepanelen stappen gezet om de markt meer guidance te geven bij de verzekerbaarheid van zonnepanelen. Deze initiatieven tezamen moeten ervoor zorgen dat de installatie van zonnepanelen vakkundig gebeurt, om te voorkomen dat dit een niet verzekerbaar brandrisico vormt.  

Hieronder vind je een overzicht van informatiebronnen met eisen en aandachtspunten die gelden bij de verzekerbaarheid van zonnepanelen:  

  • De Technische Brochure Verbond geeft handvatten bij beoordeling van de installatie van zonnepanelen met het oog op verzekeringsdekking. De risicodeskundigen van de werkgroep zonnepanelen van het Verbond van Verzekeraars hebben deze brochure samengesteld. In de brochure komen diverse aspecten aan de orde, zoals aandachtspunten rondom bouwkundige voorschriften, rondom het gebouw, rondom de aanleg van de PV-installatie, rondom veilig blussen, rondom verzekeren en rondom de oplevering. De brochure dateert uit 2019 en wordt momenteel aangepast. De aangepaste brochure 2020 verschijnt naar verwachting na de zomer. Deze brochure is vooral gericht op de deskundige en niet direct op de klant.  
  • Beoordeling kwaliteit bij oplevering: In gesprek met installateurs is een opleveringsformulier ontwikkeld om de kwaliteit bij oplevering van de zonnepaneleninstallatie te beoordelen. Het formulier is te vinden op de site van Techniek Nederland, de branchevereniging voor installateurs.  
  • Verder wordt er gewerkt aan een normering voor installateurs via een nieuw keuringsnorm (Scope 12)  
  • VNAB clausule Voor de grootzakelijke markt is het Verbond in gesprek met de VNAB om een voorbeeldclausule te ontwikkelen, waarin de eisen voor verzekering staan. De gesprekken daarover lopen nog en de verwachting is dat de clausule binnenkort bekend wordt.  

Duidelijk is dat dit stappen in de goede richting zijn. Tegelijk blijven er nog de nodige vragen rondom verzekering van zonnepanelen. Wij blijven dat volgen en houden je op de hoogte.