Concept Pensioenakkoord voor vernieuwing van pensioenstelsel vraagt goede bestudering

Nieuws
geplaatst op 5-6-2019  

Vandaag is het principeakkoord over hervorming van het pensioen gepresenteerd. De komende dagen spreken de leden van de vakbonden zich er nog over uit. Wij zijn positief dat partijen tot een concept-akkoord zijn gekomen, zodat de pensioenen waarschijnlijk niet gekort hoeven te worden. Een eerste reactie hebben we met de pers gedeeld.

We bestuderen nu het volledige concept-akkoord en zullen je daar de komende tijd over informeren. Duidelijk is al wel dat zaken nog nader uitgewerkt zullen worden. Die volgen we uiteraard en waar nodig zullen we onze inbreng geven. Een eerste scan van het akkoord en de berichtgeving daarover geven voldoende redenen om door te praten over onderwerpen die raken aan onze eigen voorstellen voor de hervorming van het pensioenstelsel. 

In oktober hebben we ons position paper “Vernieuwd pensioenstelsel voor toereikende pensioenen” aangeboden aan minister Koolmees en alle betrokken stakeholders. We leggen de voorstellen uit het akkoord naast ons position paper om volgende acties te bepalen.

Een eerste analyse van de berichtgeving maakt duidelijk dat het kabinet twee pensioencontracten wil mogelijk maken; nl een nieuwe premieregeling zoals voorgesteld door de SER en de verbeterde premieregeling. Duidelijk is dat de er ingezet wordt op een leeftijdsonafhankelijke premie-inleg als alternatief voor de doorsneesystematiek, met als uitgangspunt het inzetten op een adequate compensatie.

Wij vinden het een goede zaak dat kwetsbaarheden die bij de pensioenfondsregelingen spelen worden aangepakt. Wij hebben breed uitgedragen dat deze kwetsbaarheden niet of in mindere mate spelen bij de verzekerde regelingen. Deze regelingen kennen immers geen doorsneepremies en daarmee herverdelingsvraagstukken tussen de generaties. Het zou daarom een goede zaak zijn als in de uitwerking van de hervormingsvoorstellen rekening wordt gehouden met verschillen tussen de pensioenfondsregelingen aan de ene kant en de verzekerde regelingen en regelingen ondergebracht bij een PPI en APF aan de andere kant.

Wij zien geen noodzaak en nut om de hervormingsmaatregelen voor pensioenfondsen ook te verplichten voor deze verzekerde regelingen. Problemen worden er niet mee opgelost, er worden dan juist nieuwe problemen gecreëerd.

Een hervormingsmaatregel die wij voor staan is dat de verplichte deelneming in een pensioenfonds wordt vervangen door een verplichtstelling van inhoud van de pensioenregeling met daarbij een vrije keuze van de pensioenuitvoerder. Het kabinet blijkt de verplichtstelling van het fonds overeind te willen houden.

Aandacht voor de meest urgente risico’s voor een Zzp-er is een goede zaak. Dit is in ieder geval het risico op arbeidsongeschiktheid. Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zzp-ers lijkt een vorm van opt-out te kennen. Dit is van belang voor Zzp-ers die het risico op arbeidsongeschiktheid anders willen en kunnen vormgeven.  

Over deze en andere pensioenonderwerpen blijven wij uiteraard in gesprek met de relevante stakeholders.

 

 

 

Categorien: Pensioenen