Betekenis PPI in de huidige pensioenmarkt onderzocht

Betekenis PPI in de huidige pensioenmarkt onderzocht

Onlangs heeft het onafhankelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek (SEO) de huidige markt van Premiepensioensinstellingen (PPI) onderzocht. De PPI is in 2011 in het leven geroepen als eenvoudig type pensioenuitvoerder om uitsluitend premieregelingen uit te voeren. De PPI was ook bedoeld om de concurrentie met pensioenuitvoerders in andere lidstaten aan te gaan. SEO heeft de rol en ontwikkelingen van PPI’s in de markt onderzocht. Ook is er gekeken naar de relevantie van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen voor PPI’s.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat:

  • in de periode 2014-2022 zich bij de PPI’s een sterke groei heeft voorgedaan. Het aantal deelnemers is gegroeid van 155.161 tot 1.182.929 (1 op de 5 deelnemers in een premieregeling bouwt pensioen op bij een PPI). Het beheerde vermogen is gestegen van 1,2 miljard naar 21,7 miljard.
  • de sinds 2014 gesignaleerde kostendaling zich heeft voortgezet. PPI’s hebben sterk geconcurreerd op de kosten.
  • zich een consolidatieslag heeft voorgedaan; van 11 PPI’s in 2011 naar 7 PPI’s per medio 2022. Een verdere consolidatie wordt verwacht, ingegeven door kostenbesparingen en schaalvoordelen.
  • de winstgevendheid van PPI's in de loop van de tijd te lijkt verbeteren.
  • de PPI nog steeds competitieve voordelen kan bieden voor werkgevers en werknemers.
  • PPI’s zich onderscheiden in flexibiliteit en keuzevrijheid
  • PPI’s voorlopers zijn op het gebied van digitale deelnemerscommunicatie en daarmee een positief effect hebben op de hele markt
  • PPI’s zich soms onderscheiden met lagere kosten. Met name grotere PPI’s hebben lagere beleggingskosten in vergelijking met pensioenfondsen (als is het lastig vergelijken vanwege verschillende producten).
  • de verwachting dat PPI’s vooral grensoverschrijdend actief zouden zijn, niet bewaarheid blijkt.

Geconcludeerd wordt dat de PPI’s goed in staat zijn om een specifiek segment van de pensioenmarkt te bedienen en premieregelingen op een relatief efficiënte wijze uit te voeren. Verwacht wordt verder dat de invloed van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen beperkt zal blijven; PPI’s zullen zich richten op flexibele premieregelingen.

Het SEO-onderzoek is naar de Tweede Kamer gezonden. De conclusie van de ministers Kaag en Schouten is dat de PPI een waardevolle toevoeging aan het Nederlandse landschap van pensioenuitvoerders is. Ook in het nieuwe stelsel kan de PPI een rol hebben, naast pensioenfondsen en verzekeraars.