Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid

Ambtenaren Economische Zaken op ministage bij Adfiz-lid

Adfiz is al enige tijd in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de aanpak door het kabinet van onnodige regeldruk. Een commissie bestaande uit ambtenaren van EZK en mensen van MKB Nederland adviseert het kabinet over regelgeving die onnodige regeldruk oplevert voor ondernemers, met name het MKB. Afgelopen week heeft EZK een Adfiz-lid bezocht en hebben we inzicht gegeven in de stapeling van wetten en regels die onderdeel vormen van het adviestraject.  

In een op zich eenvoudig adviestraject met een klant over verzekeren van een nieuwe auto, heb je als adviseur al met een stapeling aan (wettelijke) verplichtingen te maken die het adviesproces verzwaren en tot extra kosten leidt.  Daarbij gaat het om directe verplichtingen vanuit de Wft, AVG en Wwft en indirect vanuit Solvency. Ook de regeldruk die je als ondernemer hebt vanuit bijvoorbeeld Arbo en ziekteverzuim kwam aan de orde . 

Bovenmatige regeldruk gaat ten koste van de ruimte om te ondernemen en de toegang tot advies. Terugdringen van regeldruk blijft voor de overheid een lastig onderwerp om aan te pakken. Daarom is het goed dat EZen de commissie hier mee bezig zijn en in de praktijk komen kijken wat de impact is 

Er zijn weldegelijk punten waar de wetgever en toezichthouder nu mee aan de slag kunnen om met name kleine ondernemingen te helpen. Adfiz trekt in deze ook samen op met MKB Nederland. We hebben ook aanbevelingen gedaan, zoals in het kader van de recente consultatie van Wwft-regels 

Bij regelgeving en toezicht moet meer aandacht zijn voor maatvoering en de echte risico’s voor consumenten en bedrijven. Nu wordt nog te vaak vanuit algemene risico aannames overal dezelfde maatregelen opgelegd. 

Het is van belang dat de commissie regeldruk de problematiek concreet en herkenbaar in beeld brengt. Daarom hadden wij ze uitgenodigd dit in de praktijk op het kantoor te kunnen zien.