AFM legt in jaarverslag 2021 verantwoording af voor toezichtinzet over het afgelopen jaar

AFM legt in jaarverslag 2021 verantwoording af voor toezichtinzet over het afgelopen jaar

De AFM meldt in haar jaarverslag in 2021 onder andere extra aandacht te hebben gegeven aan: 

  • de achterstanden bij consumenten voor de terugbetaling van consumptieve en hypothecaire kredieten,  
  • de impact van klimaatverandering op verzekeringsdekking en  
  • de komende Wet Toekomst pensioenen.  

>> naar het AFM Jaarverslag 2021 

De AFM kijkt daarbij naar de risico’s op betalingsproblemen onder kwetsbare klantgroepen en de wijze waarop financiële dienstverleners daarmee omgaan en voert studies uit om risicogebieden inzichtelijk te maken en financiële dienstverleners aan te zetten om daarop in te spelen. Van belang is dat de toezichthouder naast de risico’s in de financiële dienstverlening ook aandacht heeft voor de bijdrage die financiële dienstverleners hebben om juist kwetsbare klantgroepen te ondersteunen. Advies en financieel inzicht kunnen namelijk helpen om financiële kwetsbaarheid te voorkomen, zowel bij groepen die via een klantrelatie in het vizier zijn van financiële adviseurs als bij groepen die dat nog niet zijn en voor wie financieel advies kan helpen. Om ervoor te zorgen dat dit ook aandacht heeft bij het toezicht zijn we continu in gesprek met de AFM.  

Sectoren 
In het jaarverslag 2021 blikt de AFM terug op de activiteiten vanuit toezicht en de behaalde resultaten in 2021. De AFM deelt het toezicht op naar de sectoren waarop ze toezicht houdt: 

  • de financiële dienstverlening waar adviseurs en bemiddelaars onder vallen, 
  • de kapitaalmarkten, 
  • assetmanagement en  
  • de accountantssector. 

Kosten-baten ontwikkeling 
In het jaarverslag geeft de AFM ook inzicht in de ontwikkeling van de kosten bij de toezichthouder. Deze kosten vertalen zich in het bedrag dat wordt toegerekend aan de sectoren onder toezicht. Dit gebeurt op basis van het heffingspercentage van de sector dat in beginsel voor een periode van meerdere jaren wordt vastgesteld. Het percentage voor de sector adviseurs/bemiddelaars is in 2019 voor een meerjarige periode vastgesteld en bedraagt nu 13,4%. Dat is aanmerkelijk lager dan enige jaren geleden bij de eerdere bepaling van het percentage voor onze sector.  

De kosten van de AFM zijn ook in 2021 toegenomen. Dat komt met name door een uitbreiding van het takenpakket. Afgelopen jaar ging dat specifiek om uitbreiding voor met name het accountantstoezicht en het toezicht op kapitaalmarkten, pensioenen en financieel economische criminaliteit. Deze taken worden de AFM toebedeeld door de overheid en vloeien mede voort uit Europese wet- en regelgeving. Een toename van kosten betekent niet per definitie een verhoging van de heffingen per instelling. Dit hangt af van de categorie waarin de kosten landen, de ontwikkeling van de populatie daarbinnen, de jaarlijks vastgestelde tarieven en de maatstafwaarden.  

Adviserend panel 
Kwalitatief goed toezicht is van belang voor de hele sector. Tegelijk is van belang dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt, zeker met het oog op de ontwikkeling in de regelgeving en de verwachte verdere uitbreiding daarvan. Samen met andere branche-organisaties van onder toezicht gestelde instellingen neemt Adfiz deel in het adviserend panel van de AFM. Daar wordt doorlopend kritisch meegekeken naar onderwerpen die aandacht behoeven.