Adfiz kritisch over verdere uitbreiding beloningsregels naar adviseurs

Nieuws
geplaatst op 4-9-2019  

Onlangs is een consultatie gehouden van de Wet nadere beloningsmaatregelen. In het voorstel zijn nieuwe maatregelen opgenomen om uitwassen in beloningen in de financiële sector aan te pakken.  

Na de eerdere maatregelen inzake variabele beloning zijn er nu aanvullende maatregelen inzake vaste beloningen. Het gaat daarbij om: 

  • de verplichting om aandelen in vaste beloning van bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen 5 jaar vast te houden; 
  • het verder beperken van de mogelijkheid om af te wijken van het bonusplafond voor niet CAO-personeel; 
  • de verplichting voor financiële ondernemingen om rekenschap en verantwoording af te leggen over de verhouding tussen beloning en maatschappelijke functie van onderneming. Hoewel deze verplichting proportioneel is, namelijk in verhouding met de aard en de omvang van de betreffende onderneming, geldt ze net als de andere maatregelen voor alle financiële ondernemingen (waaronder adviseurs en bemiddelaars) 

Onze reactie 
Een algemeen bezwaar dat wij hebben tegen deze nieuwe maatregelen is de stapeling van beloningsmaatregelen voor de Nederlandse financiële sector. Nederland heeft nu al de strengste beloningsregels van Europa en deze maatregelen komen daar bovenop. Daarmee loopt Nederland steeds verder uit de pas bij andere Europese landen. Ook wordt het zo voor Nederlandse financiële ondernemingen die internationaal actief zijn steeds minder aantrekkelijk om in Nederland gevestigd te zijn en worden ze benadeeld als ze voor werving en behoud van medewerkers internationaal concurreren. 

Net zoals bij de eerdere maatregelen worden de nu voorgestelde maatregelen onverkort van toepassing verklaard op álle financiële ondernemingen. De administratieve belasting drukt hierdoor op iedere onderneming en blijft niet beperkt tot de systeemrelevante financiële instellingen, zoals systeembanken en (grote) verzekeraars, terwijl die wel de aanleiding zijn van het recente maatschappelijke ongenoegen over beloningen. Dat is in strijd met de door de Minister genoemde ambitie om te kijken waar verlichting van nationale regelgeving mogelijk is voor kleinere en/of minder complexe financiële instellingen. 

Wij volgen de verdere behandeling van het wetsvoorstel op de voet en houden je op de hoogte over relevante ontwikkelingen. Wil je meer weten over de huidige beloningsregels? Kijk dan eens in ons Wft-portaal. 

Categorien: Beloning