Aanvraag verduidelijking verplichtstelling Pensioenfonds Landbouw is wel degelijk inhoudelijke wijziging

Aanvraag verduidelijking verplichtstelling Pensioenfonds Landbouw is wel degelijk inhoudelijke wijziging

Sociale partners in de agrarische sector hebben de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzocht om de werkingssfeer van de verplichtstelling Pensioenfonds Landbouw te wijzigen. Partijen geven daarbij aan dat dit niet zou leiden tot een inhoudelijke wijziging van de verplichtstelling. 

Wij hebben hierop een reactie gegeven. Kern van deze reactie is dat er volgens ons met het verzoek om aanpassing wel degelijk sprake is van een inhoudelijke aanpassing van de reikwijdte van de verplichtstelling. Hiervan lijkt sprake via aanpassing van de definitie voor ‘Dierhouderij’. We vragen de minister daarom het verzoek van de sociale partners op dit punt te toetsen waarbij we verwijzen naar een uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch. 

We wijzen erop dat indien er sprake is van een wijziging – wat volgens ons het geval is – dit zal betekenen dat bepaalde bedrijven alsnog met terugwerkende kracht onder de werkingssfeer van het BPL vallen. Gevolg is dan dat zij zich – ons inziens ten onrechte – alsnog bij het fonds moeten aanmelden met alle financiële nadelige gevolgen van dien.