Aanpassing vereveningsbijdrage zorgverzekering per 2024

Aanpassing vereveningsbijdrage zorgverzekering per 2024

De Zorgverzekeringswet kent bepaalde publiekrechtelijke waarborgen, zoals de acceptatieplicht en het verbod op premiedifferentiatie. Om te voorkomen dat sommige zorgverzekeraars hierdoor met een veel hogere schadelast komen te zitten en in financiële problemen raken, krijgen verzekeraars een zogenaamde ‘vereveningsbijdrage’. Kort gezegd komt het erop neer dat een verzekeraar een hogere bijdrage krijgt voor mensen die meer medische kosten maken. Op deze manier wordt er level playingfield gecreëerd tussen zorgverzekeraars onderling. 

Het berekenen van de vereveningsbijdrage is complex: als bepaalde parameters niet goed zijn ingesteld kan dat ertoe leiden dat bepaalde verzekeraars te veel of te weinig verevening krijgen. Of dat het interessant wordt om bepaalde groepen verzekerden wel of juist niet binnen te halen. En dat kan weer leiden tot verkapte risicoselectie. Vooral om dit laatste te voorkomen heeft minister Kuipers van VWS voor 2023 een tijdelijke bandbreedteregeling ingesteld als onderdeel van de vereveningsbijdrage. Alle winst of juist verlies per verzekerde vanaf een bedrag van €50 wordt voor 75% afgeroomd of juist gecompenseerd. Kuipers gaf aan dat hij in 2023 onderzoek zou laten doen naar een meer definitieve oplossing. Die lijkt hij nu gevonden te hebben. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt hij aan: “Dat we een aanzienlijke stap kunnen zetten in het verminderen van de over- en onder-compensaties van gezonde en chronisch zieke verzekerden” 

De aanpassing zit in het toepassen van 'voorwaardelijke restricties', oftewel 'constrained regression' (CR). Dit betekent dat er voorwaarden (constraints) als indicator voor gezond en ongezond worden toegevoegd aan de manier van bepaling van normbedragen. Een constraint die zou kunnen worden toegevoegd is bijvoorbeeld de restrictie dat het gemiddeld vereveningsresultaat op de specifieke groep verzekerden (bijvoorbeeld: diabetici) gelijk is aan nul. Op deze manier is deze groep niet langer voorspelbaar verliesgevend. Door de toevoeging van CR aan het vereveningsstelsel “neemt de ondercompensatie van ongezonde verzekerden en de overcompensatie van gezonde verzekerden sterk af”, aldus Kuipers. 

De toepassing van CR zou er ook voor moeten zorgen dat de financiële aantrekkelijkheid van mensen met een vrijwillig eigen risico afneemt. Vanuit de Tweede Kamer was minister Kuipers gevraagd of het vrijwillig eigen risico niet afgeschaft kon worden, omdat het voor zorgverzekeraars aantrekkelijk was om zich op verzekerden met een vrijwillig eigen risico te richten. Doordat deze aantrekkelijkheid afneemt is er volgens Kuipers geen gerechtvaardigd maatschappelijk belang om te kijken of het vrijwillige eigen risico zou moeten worden afgeschaft. Minister Kuipers is van plan de zorgvereveningsmethodiek per 2024 uit te breiden met CR. Als dit definitief lukt, zal de tijdelijke bandbreedteregeling per 2024 worden opgeheven.