Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Sanctiewet en Wwft
Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (ultimate beneficial owner) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies. Naar ...
10 juli 2024
De AFM heeft haar leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet geüpdatet. Aanleiding voor de update zijn bevindingen die de AFM uit het thematisch onderzoek naar UBO’s haalt en de toegenomen aandacht voor de regelgeving rondom sancties.
3 juli 2024
Zoals in een eerder ledenbericht aangegeven stelt de AFM adviseurs dit jaar in de Marktmonitor een heel aantal vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op het Wwft kennisportaal staat veel informatie over hoe je als adviseur met de Wwft om moet gaan.
7 februari 2024
De inval van Rusland in Oekraïne en de daaropvolgende verschillende opgelegde sanctiepakketten tonen de noodzaak van actuele wet- en regelgeving op het gebied van sancties aan. Het gebruik en de vormen van sancties die worden toegepast blijven groeien. Dit stelt steeds meer eisen aan de uitvoering en de naleving van sancties. Om te komen tot een toekomstbestendige inrichting van het Nederlandse sa ...
19 juli 2023
Eind 2022 heeft het Europese Hof van Justitie de uitspraak gedaan dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is. In het UBO-register staat informatie over de uiteindelijk belanghebbende (in het Engels: ultimate beneficial owner, afgekort UBO) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke ...
12 juli 2023
Binnenkort start AFM met de jaarlijkse Marktmonitor-uitvraag. De vragenlijst is te vinden via de vernieuwde website van de MarktMonitor Adviseurs en Bemiddelaars 2023 (MMAB 2023).
13 februari 2023
Eind november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan over de toegang tot het UBO-register. Volgens die uitspraak moet voorkomen worden dat de beoogde transparantie van een UBO-register leidt tot misbruik, bijvoorbeeld doordat criminelen simpel achter NAW-gegevens kunnen komen. Alleen personen en organisaties die een legitiem belang hebben moeten de informatie uit het UBO-reg ...
31 januari 2023
Op 22 november is een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU gepubliceerd over het UBO-register. De strekking van deze uitspraak is in ieder geval dat de verplichte publieke toegang tot het UBO-register in de Europese anti-witwasrichtlijn onvoldoende onderbouwd is en daarmee ongeldig is. Naar aanleiding hiervan heeft minister Kaag de Kamer geïnformeerd dat hangende nadere analyse van de uits ...
28 november 2022
In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ondermeer geregeld dat financiële instellingen verscherpt klantonderzoek moeten uitvoeren bij personen met de zogenaamde ‘PEP-status’. PEP staat voor Politically Exposed Persons. Het gaat hierbij om mensen die een prominente politieke functie bekleden of hebben bekleed, zowel in het buitenland als in Nederland. Ook dire ...
22 november 2022
Op grond van de Wwft (van toepassing op levensverzekeraars) en de Sanctiewet (van toepassing op levens- en schadeverzekeraars) is er de verplichting om de uiteindelijk belanghebbenden of Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) van hun relaties te kennen en controleren. Bij het onderzoek naar wie de UBO’s zijn kan het UBO model-formulier worden gebruikt.
15 november 2022