Nieuwsberichten per categorie

Adfiz nieuws en persberichten

Pensioenen
Op vrijdag 17 maart organiseren AEGON, VU en TKP een Flitscongres ‘Stress in het keuzeproces’. Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam staat de nieuwe norm keuzebegeleiding op grond van het Wetsvoorstel toekomst pensioenen centraal. Enno gaat tijdens dit congres in op de vraag hoe de deelnemer centraal staat bij keuzebegeleiding.
13 maart 2023
Onlangs heeft het onafhankelijk onderzoeksinstituut SEO Economisch Onderzoek (SEO) de huidige markt van Premiepensioensinstellingen (PPI) onderzocht. De PPI is in 2011 in het leven geroepen als eenvoudig type pensioenuitvoerder om uitsluitend premieregelingen uit te voeren. De PPI was ook bedoeld om de concurrentie met pensioenuitvoerders in andere lidstaten aan te gaan. SEO heeft de rol en ontwik ...
23 februari 2023
Het wetsvoorstel Toekomst pensioenen verplicht pensioenuitvoerders een (digitale) keuzeomgeving in te richten om deelnemers in staat te stellen passende pensioenkeuzes te maken. Het moet gaan om keuzes die passen bij de voorkeuren en financiële doelstellingen of wensen van een deelnemer. Op uitdrukkelijk verzoek van een deelnemer kan verzocht worden om gegevens uit Mijnpensioenoverzicht te delen m ...
22 februari 2023
Eerder informeerden we je al over de belangrijkste amendementen die door de Tweede Kamer op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen zijn aangenomen. Bij dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer ook meerdere moties aangenomen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste.
25 januari 2023
Afgelopen week heeft de regering bekend gemaakt dat het wettelijk keuzerecht voor opname van een bedrag ineens opnieuw wordt uitgesteld. De bedoeling is nu om het keuzerecht, dat regelt dat maximaal 10% van de opgebouwde aanspraken in de tweede en derde pensioenpijler als een bedrag ineens kan worden opgenomen, per 1 januari 2024 in te laten gaan.
23 januari 2023
Vandaag bespreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een procedurevergadering hoe de behandeling van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen zal verlopen.
17 januari 2023
Op het onlangs aangenomen Wetsvoorstel toekomst pensioenen heeft de Tweede Kamer tal van voorstellen tot wijziging van het wetsvoorstel aangenomen. In dit bericht vind je een overzicht van de belangrijkste zaken die via een amendement worden gewijzigd.
28 december 2022
Donderdagavond laat heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel toekomst pensioenen aangenomen. Over het wetsvoorstel werd hoofdelijk gestemd: 93 stemmen voor en 48 tegen.
23 december 2022
Vanmiddag stemt de Tweede Kamer over alle moties en amendementen die zijn ingediend bij de parlementaire behandeling van de Wet toekomst pensioenen. Het gaat in totaal om 45 amendementen en 50 moties. Over het wetsvoorstel zelf (met de aangenomen amendementen daarin verwerkt) wordt a.s. donderdag apart gestemd.
20 december 2022
Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Toekomst pensioenen hebben de PvdA en GroenLinks een amendement ingediend voor handhaving van het huidige Uniforme pensioenoverzicht. De indieners van het amendement wijzen erop dat het huidige vaste format van belang is voor de begrijpelijkheid en vergelijkbaarheid van de pensioenregelingen. Het UPO kan naar hun oordeel op deze manier in de com ...
8 november 2022