Adfiz nieuws en persberichten

Nieuws
geplaatst op: 29-6-2020

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

STAR komt met aanvalsplan om ‘Witte vlek pensioenen’ terug te dringen

In het Pensioenakkoord (juni 2019) is afgesproken dat de Stichting van de Arbeid (STAR) met een aanvalsplan komt om de omvang van het aantal werknemers dat geen pensioen via de werkgever (tweede pensioenpijler) opbouwt (zgn. witte vlek), terug te dringen. Aanleiding hiervoor zijn cijfers van het CBS (2019) waaruit blijkt dat veel minder werknemers via hun werkgever pensioen opbouwen dan steeds werd gedacht.

Nieuws
geplaatst op: 24-6-2020

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord voor verzekerde regelingen

Adfiz positief over uitwerking pensioenakkoord voor verzekerde regelingen

Deze week heeft minister Koolmees de ‘Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord’ naar de Tweede Kamer gezonden. Dit document bevat de technische uitwerking van het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners vorig jaar juni hebben gesloten. Op basis van de inhoud zal nieuwe pensioenwetgeving worden voorbereid met als beoogde ingangsdatum 1 januari 2022.

Nieuws
geplaatst op: 22-6-2020

Advies STAR nabestaandenpensioen in lijn met onze visie: uniform nabestaandenpensioen op risicobasis

Advies STAR nabestaandenpensioen in lijn met onze visie: uniform nabestaandenpensioen op risicobasis

Vorige week heeft de Stichting van de Arbeid advies uitgebracht hoe het stelsel voor nabestaandenvoorzieningen verbeterd kan worden. Minister Koolmees heeft begin vorig jaar om dit advies gevraagd omdat het huidige stelsel ingewikkeld is geworden en tot schrijnende situaties kan leiden doordat deelnemers zich onvoldoende bewust zijn van de financiële gevolgen van overlijden van de partner.

Nieuws
geplaatst op: 17-6-2020

Pensioenakkoord sluit aan bij visie Adfiz voor partnerpensioen op risicobasis

Pensioenakkoord sluit aan bij visie Adfiz voor partnerpensioen op risicobasis

In het uitgewerkte Pensioenakkoord maken overheid en sociale partners de keuze voor een partnerpensioen op risicobasis. De hoogte van het partnerpensioen op risicobasis wordt gekoppeld aan het salaris. De uitkering is begrensd tot 50% van het salaris. Het gaat daarbij om een levenslange uitkering. Pleidooien voor een variant om bij overlijden een uitkering van een aantal jaarsalarissen (bijvoorbeeld 5) toe te kennen, hebben het niet gehaald.

Nieuws
geplaatst op: 4-5-2020

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Rapport effecten kabinetsplan invoering leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie gepubliceerd

Met het oog op de plannen voor een pensioenstelsel hebben we onderzocht wat de effecten zijn van de invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie op een bestaande pensioenregeling (premieovereenkomst). De uitkomsten hiervan hebben wij gepubliceerd in het rapport Pensioenvergelijking: leeftijdsafhankelijke premie versus leeftijdsonafhankelijke premie. Het kabinet kiest voor invoering van een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie (flatrate) voor álle pensioenregelingen.

Nieuws
geplaatst op: 23-4-2020

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Nieuwe regels voor pensioen en scheiding met een jaar uitgesteld

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat nieuwe wetgeving voor verdeling van pensioen bij scheiding pas per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Nieuws
geplaatst op: 22-4-2020

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

Wetgeving voor (gedeeltelijke) uitbreiding automatische waardeoverdracht kleine pensioenen aangekondigd

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben minister Koolmees een aangepast verzoek gedaan om kleine pensioenen (lager dan afkoopgrens van 497,27 per jaar) automatisch over te dragen naar de huidige pensioenuitvoerder van een werknemer.

Publicaties
geplaatst op: 19-2-2020

Enno Wiertsema in PensioenPro: “Snel compenseren pakt oneerlijk uit bij verzekerde regeling”

Enno Wiertsema in PensioenPro: “Snel compenseren pakt oneerlijk uit bij verzekerde regeling”

Vanmiddag staat een Algemeen Overleg gepland tussen de Tweede Kamer en minister Koolmees van Sociale Zaken over het pensioenakkoord. Eerder, tijdens het Flitscongres van VU Amsterdam en Aegon, hield Enno Wiertsema al een pleidooi voor een ruime invoeringsperiode met aandacht voor compensatie.

Nieuws
geplaatst op: 17-2-2020

Verbetervoorstellen naar aanleiding van evaluatie wetgeving doorbeleggen na de pensioendatum

Verbetervoorstellen naar aanleiding van evaluatie wetgeving doorbeleggen na de pensioendatum

Deze week buigt de Tweede Kamer zich over de Wet verbeterde premieregeling. Vorige week nodigden we je uit om op basis van je ervaringen uit de adviespraktijk eventuele suggesties ter verbetering van de regelgeving met ons te delen. Op basis van ervaringen uit de pensioenadviespraktijk doen wij zes verbetervoorstellen:

Nieuws
geplaatst op: 6-2-2020

Enno Wiertsema: “Beschikbare adviescapaciteit ruim onvoldoende voor benodigde adviescapaciteit”

Enno Wiertsema: “Beschikbare adviescapaciteit ruim onvoldoende voor benodigde adviescapaciteit”

Afgelopen vrijdag vond het jaarlijkse Flitscongres plaats, georganiseerd door Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU Amsterdam en Aegon. Tijdens deze bijeenkomst bespraken pensioenuitvoerders, -adviseurs, -wetenschappers en -specialisten de stand van zaken rondom het pensioenakkoord met Kamerleden, vertegenwoordigers van sociale partners, werkgevers en werknemers. Enno Wiertsema was uitgenodigd als spreker.